Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
 Proiect Culture Green
 
· Imbunatatirea utilizarii durabile a patrimoniului natural si cultural
 
Servicii si Directii
0
Compartiment Taxe si Impozite locale

Urm?rire si ?ncasare ? Referent superior Virgil BABA

Atributii:
- ?si desf?soar? activitatea pe baz? de plan de munc?;
- R?spunde de elaborarea la timp a studiilor, analizelor, informatiilor si a celorlalte  lucr?ri
   prev?zute ?n planurile de munc?;
- Urm?reste si ?ncaseaz? sumele care se fac venituri la bugetul local;
- Primeste de la compartimentele constatare si impunere, lista cu restante de plata  obligatiilor
   bugetare lu?nd m?surile de executare silit?;
- Verific? modul de calcul si extragerea listei de r?m?sit? si plusuri, major?ri ?nt?rziere;
- Primeste de la compartimentele constatare si impunere notele de debitare ?n baza  controalelor
  efectuate de acestia si m?surile ce se impun;
- ?ntocmeste dosare de executare silit? pentru categoriile de venituri si contribuabili;
- ?ntocmeste ?nstiint?ri de plat?, somatii, titluri executorii pentru executarea conturilor  bancare
  unde agentii economici au conturi;
- Efectueaz? actiuni de control cu celelalte servicii ?n vederea identific?rii si impozit?rii  cazurilor de
   evaziune fiscal?;
- Efectueaz? ?ncas?ri pe baz? de chitant? tip MF de la contribuabili persoane fizice si  juridice;
- Avizeaz? referatele privind restituirile de sume pentru diferiti contribuabili;
- Efectueaz? publicatii ?n pres? privind data si locul tinerii licitatiei ?n vederea v?nz?rii  bunurilor ce
  au fost supuse licitatiei;
- Organizeaz? si conduce activitatea de executare silit?;
- Stabileste cheltuielile de executare ?n sarcina contribuabililor pe care le recupereaz?  prin
   includerea acestora ?n pretul de v?nzare;
- Verific? ?ncas?rile si depunerile persoanelor ce efectueaz? ?ncas?ri, f?r? a efectua   verificarea
  gestionar? de fond;
- Solicit? confirmarea titlurilor executorii introduse ?n b?nci;
- Informeaz? zilnic conducerea unit?tii despre activitatea desf?surat?, rezultate  obtinute si
   greut?ti ?nt?mpinate;
- Execut? toate formele de executare silit? si formalit?tile ce decurg din aplicarea O.G.
  nr.11/1996;
- ?ntocmeste orice situatii solicitate de diferite organe si repartizate de conduc?torul  unit?tii;
- Urm?reste sistematic modul de realizare al planului de ?ncas?ri repartizat inform?nd
   conducerea despre stadiul acestora;
- tine leg?tura cu b?ncile unde contribuabilii ?si au deschise conturile, put?nd retrage pe  baza
  dispozitiilor de ?ncasare sumele datorate.


                                ?N ACTIVITATEA DE PERSONAL SALARIZARE

- R?spunde de aplicarea reglement?rilor ?n vigoare ?n ceea ce priveste retribuirea muncii  pentru
   personalul Consiliului Local;
- Efectueaz? lucr?ri legate de ?nchirierea contractelor de munc? pentru personalul   aparatului
  propriu si a celorlalte categorii de personal;
- R?spunde de ap?rarea secretului de stat ?n probleme de personal;
- R?spunde de organizarea si functionarea potrivit a comisiei de ?ncadrare si promovare  ?n
   munc?;
- R?spunde de activitatea de perfectionare si preg?tire profesional? a personalului
  aparatului propriu;
- tine condica de prezent? a personalului, urm?reste si r?spunde de semnarea  acesteia,
   ?ntocmeste planificare concedii odihn?, ?ntocmeste foaia colectiva de  prezenta.
- Conduce evidenta carnetelor de munc? si r?spunde de operarea la zi a tuturor  modific?rilor
   intervenite;
- R?spunde de eliberare autorizatii functionare AF, PF, emite acorduri de functionare;
- Arhiveaz? corespondenta din domeniul s?u de activitate si o pred? la arhiv? ?n primele
  2 luni ale anului expirat;
- R?spunde pentru: ?ndeplinirea la termen a sarcinilor repartizate, calitatea lucr?rilor  efectuate,
   modul de urm?rire si ?ncasare a debitelor c?tre bugetul local, diferite  sesiz?ri, cerere, reclamatii
- rezolvare ?n termen, efectuarea controalelor comerciale la  agenti economici.


Constatare si impunere persoane fizice ? Referent superior Gheorghe TUDOR


Atributii:
- Efectueaz? ?n totalitate obiectivele prev?zute de legi; decrete, hot?r?ri si ordonante de guvern,
   instructiuni si ordine, ?n hot?r?rile legale ale Consiliului Local privind impozitele,  taxele  si alte
  venituri cuvenite bugetului local pe raza c?ruia ?si desf?soar? activitatea;
- Constat? si stabileste toate categoriile de impozite, taxe si alte venituri datorate de persoanele
  fizice si persoanele juridice din raza comunit?tii respective, la termenele si cuantumul prev?zut
  de legislatia ?n vigoare;
- tine evidenta nominal? a contribuabilului si a materiei impozabile cu ajutorul matricolelor de
  cl?diri si terenuri, a matricolelor de mijloace de transport;
- ?ntocmeste  borderourile de debite ? ?ncas?ri si le transmite operatorului de rol;
- Gestioneaz? dosarele fiscale pentru cl?diri si terenuri, mijloace de transport, etc.
- Stabileste si d? la sc?dere anual si pentru anul ?n curs pentru cl?dirile nou dob?ndite sau
  ?nstr?inate;
- Stabileste si d? la sc?dere conform dispozitiilor legale, taxa asupra mijloacelor de transport at?t
  pentru anul ?n curs c?t si cea anual?;
- Semneaz? si stampileaz? fisa de matriculare dup? stabilirea taxei sau dup? achitarea acesteia;
- Verific? declaratiile de impozite si taxe depuse de contribuabili persoane fizice si persoane
  juridice;
- Actioneaz? permanent pentru combaterea evaziunii fiscale;
- ?ntocmeste acte de control cu ocazia constat?rilor efectuate pe teren;
- Face verific?ri si r?spunde la sesiz?rile si obiectiunile f?cute de contribuabili privitor la stabilirea
  impozitelor si taxelor locale;
- Verific? si pe baza rezultatelor si pe baza rezultatelor verificate, propune acordarea de ?nlesniri
  la plat? acolo unde legea prevede acest lucru;
- Gestioneaz? documentele privind acordarea facilit?tilor prev?zute de lege;
- ?ntocmeste situatiile centralizatoare privind rezultatul impunerilor la termenele stabilite;
- Propune m?suri de ?mbun?t?tire a muncii si se preocup? pentru utilizarea tehnicii de calcul
  pentru stabilirea impozitelor si taxelor;
- R?spunde de p?strarea secretului de serviciu si confidentialitatea datelor;
- Se ?ngrijeste de efectuarea ?ntocmirii si ?n totalitate a formelor de executare silit?;
- Efectueaz? semestrial verificarea gestion?rii a organelor de ?ncasare;
- R?spunde disciplinar, material si penal de sinceritatea si realitatea actelor ?ntocmite privind
  impozitele si taxele locale;
- R?spunde ?n limitele prev?zute de lege pentru debitele prescrise din cauza neconstat?rii si
  stabilirii la termene;
- Colaboreaz? cu organele teritoriale ale perceptiilor rurale din sistemul Ministerului Finantelor, cu
  organele de politie;
- Execut? orice sarcini pe linia constat?rii si stabilirii impozitelor si taxelor locale ?ncredintate,
  r?spunde de p?strarea si integritatea tuturor actelor si documentelor pe care le ?ntocmeste,
  conduce si gestioneaz?.


Constatare si impunere persoane juridice  - Referent superior Emilian P?UN

Atributii:
- Efectueaz? ?n totalitate obiectivele prev?zute de legi; decrete, hot?r?ri si ordonante de guvern,
  instructiuni si ordine, ?n hot?r?rile legale ale Consiliului Local privind impozitele,  taxele  si alte
  venituri cuvenite bugetului local pe raza c?ruia ?si desf?soar? activitatea;
- Constat? si stabileste toate categoriile de impozite, taxe si alte venituri datorate de persoanele
  fizice si persoanele juridice din raza comunit?tii respective, la termenele si cuantumul prev?zut
  de legislatia ?n vigoare;
- tine evidenta nominal? a contribuabilului si a materiei impozabile cu ajutorul matricolelor de
  cl?diri si terenuri, a matricolelor de mijloace de transport;
- ?ntocmeste  borderourile de debite ? ?ncas?ri si le transmite operatorului de rol;
- Gestioneaz? dosarele fiscale pentru cl?diri si terenuri, mijloace de transport, etc.
- Stabileste si d? la sc?dere anual si pentru anul ?n curs pentru cl?dirile nou dob?ndite sau
  ?nstr?inate;
- Stabileste si d? la sc?dere conform dispozitiilor legale, taxa asupra mijloacelor de transport at?t
  pentru anul ?n curs c?t si cea anual?;
- Semneaz? si stampileaz? fisa de matriculare dup? stabilirea taxei sau dup? achitarea acesteia;
- Verific? declaratiile de impozite si taxe depuse de contribuabili persoane fizice si persoane
  juridice;
- Actioneaz? permanent pentru combaterea evaziunii fiscale;
- ?ntocmeste acte de control cu ocazia constat?rilor efectuate pe teren;
- Face verific?ri si r?spunde la sesiz?rile si obiectiunile f?cute de contribuabili privitor la stabilirea
  impozitelor si taxelor locale;
- Verific? si pe baza rezultatelor si pe baza rezultatelor verificate, propune acordarea de ?nlesniri
  la plat? acolo unde legea prevede acest lucru;
- Gestioneaz? documentele privind acordarea facilit?tilor prev?zute de lege;
- ?ntocmeste situatiile centralizatoare privind rezultatul impunerilor la termenele stabilite;
- Propune m?suri de ?mbun?t?tire a muncii si se preocup? pentru utilizarea tehnicii de calcul
  pentru stabilirea impozitelor si taxelor;
- R?spunde de p?strarea secretului de serviciu si confidentialitatea datelor;
- Se ?ngrijeste de efectuarea ?ntocmirii si ?n totalitate a formelor de executare silit?;
- Efectueaz? semestrial verificarea gestion?rii a organelor de ?ncasare;
- R?spunde disciplinar, material si penal de sinceritatea si realitatea actelor ?ntocmite privind
  impozitele si taxele locale;
- R?spunde ?n limitele prev?zute de lege pentru debitele prescrise din cauza neconstat?rii si
  stabilirii la termene;
- Colaboreaz? cu organele teritoriale ale perceptiilor rurale din sistemul Ministerului Finantelor, cu
  organele de politie;
- Execut? orice sarcini pe linia constat?rii si stabilirii impozitelor si taxelor locale ?ncredintate,
  r?spunde de p?strarea si integritatea tuturor actelor si documentelor pe care le ?ntocmeste,
  conduce si gestioneaz?.

Operator rol ? Referent Maria NICOLESCU

Atributii:
- Deschide evidenta analitic? nominal? pe baza matricolei privind impozitul pe cl?diri, teren, auto,
   etc.
- Efectueaz? lucr?ri de numerotare a rolurilor si ?nregistrarea tuturor contribuabililor ?n roluri;
- Conduce evidenta analitic? si sintetic? a contributiilor impozitate si taxe datorate;
- Primeste corespondenta privind procesele verbale de amenzi scrisori de debitare, borderouri de
  debite / sc?deri;
- Conduce registrele de rol unice;
- ?nregistreaz? ?n roluri at?t borderouri debite, c?t si sc?deri din cursul anului;
- ?ntocmeste referate privind transferarea de sume de la un subcapitol  la altul;
- ?ntocmeste ?nstiint?ri de plat? pentru toti contribuabilii;
- Confirm? primirea debitelor provenite din cheltuieli judiciare, cheltuieli de judecat?;
- Ia m?suri pentru asigurarea conditiilor de ?nfiintare a popririi asupra veniturilor realizate de
  contribuabilii r?i platnici;
- Asigur? alte m?suri pentru urm?rirea si ?ncasarea la bugetul local a veniturilor fiscale si
  nefiscale;
- ?nregistreaz? la pozitia de rol supus? execut?rii silite a sumelor ?ncasate prin poprire;
- Evidentiaz? si urm?reste debitele restante primite spre executare, propune compensarea
  plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol;
- Urm?reste ?ncasarea obligatiilor ?n termenul legal de prescriptii, f?c?nd cunoscut sefului de birou
  aceste aspecte prin note de constatare;
- ?ntocmeste situatii solicitate ?n termen util;
- Conduce evident? tuturor surselor de venit;
- Extrage lista de r?m?sit? si plusuri, centralizeaz? aceste liste;
- Calculeaz? si ?nregistreaz? major?ri de ?nt?rziere pentru sumele restante;
- ?nregistreaz? pe cererile contribuabililor obligatiile de plat?;
- Asigur? aprovizionarea unit?tii cu roluri unice si roluri pentru contribuabili;
- Arhiveaz? documentele pe care le ?ndosariaz? separat;
- ?ndeplineste si alte atributii repartizate de conducerea unit?tii;
- R?spunde pentru: realizarea ?n termen a sarcinilor primite, ?nregistrarea ?n roluri a debitelor,
  extragerea listei de r?m?sit? si plusuri.


Agent fiscal ? Gabriel Florin BERINDEI

Atributii:
- Completeaz? dup? registrul de rol, extrasul de rol, privind impozitul pe cl?diri, teren, tax? auto;
- Conduce evidenta privind ?ncas?rile efectuate si opereaz? ?n extrasul de rol;
- ?ncaseaz? pe baz? de chitantier tip MF debitele de la contribuabili persoane fizice si juridice;
- Deconteaz? cu casieria unit?tii sumele ?ncasate ?n termen de 3 zile de la ?ncasare;
- Efectueaz? deplas?ri ?n teren ?n vederea ?ncas?rii debitelor persoane fizice.

 

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
scoala.jpg


sport3.jpg


parc5.jpg


liceul.jpg


parc3.jpg


gradinita.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.