Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
 Proiect Culture Green
 
· Imbunatatirea utilizarii durabile a patrimoniului natural si cultural
 
Servicii si Directii
0
Compartimentul Asistenta Sociala

Referent de specialitate superior Marinela MIOC

Atributii:
- ?ntocmeste la cerere, dosare de alocatie de sustinere pentru familia monoparental? si alocatii
  familiale complementare conform OUG nr.105/2003;
- ?ntocmeste la cerere dosare de alocatie de stat pentru copii conform Legii nr.61/1993, republicat?;
- ?ntocmeste la cerere dosarele conform Ordinelor 794/2002 si 380/2002 ale MSF si MAP referitor la
  modalitatea de plat? a indemnizatiei de care poate beneficia persoana cu handicap sau
  reprezentantul s?u legal;
- ?ntocmeste anchete sociale ?n vederea aplic?rii Normelor Metodologice privind conditiile de  
  ?ncadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap conform HG
  nr.427/2001
- ?ndrum? conform HG nr.610/1990, modificat? cu privire la acordarea unor drepturi nev?z?torilor;
- ?ntocmeste anchete sociale pentru compartimentul ,,Asistent? social?  pentru persoanele v?rstnice
  conform Legii nr.17/2002 si a tuturor anchetelor sociale venite de la institutiile colaboratoare;
- ?ntocmeste rapoarte statistice privind indemnizatiile si asistentii personali ai persoanei cu handicap;
- ?ntocmeste rapoartele statistice privind alocatia complementar? si de sustinere;
- R?spunde de ?ntocmirea rapoartelor de specialitate si a proiectelor de hot?r?ri pentru buna
  functionare a activit?tii Consiliului Local;
- Arhiveaz? si pred? la arhiv? corespondenta din resortul de activitate;
- Rezolv? si alte activit?ti trasate de seful ierarhic superior


Autoritate tutelar?    Referent de superior  Gheorghita STANCU

Atributii:
- Conduce si r?spunde de ?ntreaga  munc? privind autoritatea tutelar? si protectia drepturilor copilului
  aflat ?n dificultate si asistent? social?;
- Face parte din colectivul de sprijin al autorit?tii tutelare si pentru asistent? social?;
- Organizeaz? ?mpreun? cu organele locale abilitate, actiuni pentru depistarea minorilor predispusi a
  comite fapte antisociale si pentru depistarea copiilor aflati ?n dificultate f?c?nd propuneri
  corespunz?toare;
- ?ntocmeste lucr?rile necesare pentru copiii asupra c?rora comisia pentru protectia copilului trebuie 
  s? ia o m?sur? de protectie ?n conformitate cu art.7 din OG nr.26/1997;
- ?ntocmeste lucr?rile necesare ?ncuviint?rii tutelei si curatelei;
- Sprijin? comisia pentru protectia copilului ?n vederea document?rii pentru elaborarea raportului la
  ancheta psiho   social? a copilului cerut de instant? ?n cazul adoptiei copilului;
- tine evidenta minorilor si a persoanelor majore lipsite de capacitate, care necesit? protectie din
  partea statului;
- ?ntocmeste lucr?rile ce revin autorit?tii tutelare privitoare la ?ncredintarea copiilor minori; ?n cazul
  divortului p?rintilor, rezolvarea ne?ntelegerii ?ntre p?rti ?n ce priveste exercitarea drepturilor si
  obligatiilor fat? de copii, schimbarea domiciliului sau a felului ?nv?t?turii ori a stabilirii numelui
  copilului c?nd exist? ne?ntelegeri ?ntre p?rti;
- ?ntocmeste lucr?rile necesare pentru dec?derea din drepturile p?rintesti, atunci c?nd este cazul;
- ?ntocmeste Dispozitii si referate a tutorilor si curatorilor, f?c?nd propuneri corespunz?toare;
- Particip? la actiunile de control, anchete sociale, vizite la domiciliul copiilor si celelalte actiuni de
  autoritate tutelar? si asistent? social?;
- ?ntreprinde actiuni pentru materializarea m?surilor educative luate de comisie pentru protectia
  copilului, ?n cazul copiilor care au s?v?rsit o fapt? penal?, dar nu r?spund penal;
- Conlucreaz? cu centrele de plasament si de primire din cadrul serviciilor publice specializate pentru
  protectia copilului;
- ?ntocmeste dosarele pentru acordarea drepturilor si facilit?tilor dispuse de OU nr.102/1999 privind
  protectia special? a persoanelor cu handicap, dosarele se ?ntocmesc lunar si se depun la
  Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapati;
- ?ntocmeste anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap
  minori si majori si a celor care le   ?ngrijesc;
- ?ntocmirea unor inform?ri privind modul cum sunt ?ngrijite si supravegheate persoanele cu handicap
  minori si majori;
- Solicit? sprijinul Dispensarului medical deoarece medicul cunoaste starea de s?n?tate si evolutia
  handicapatului, acesta fiind ?n evidenta dispensarului ca bolnav cronic, pentru eliberarea adresei de
  trimitere la
  Comisia de expertiz? medical? si recuperare a capacit?tii de munc? pentru adulti si la Comisia de
  diagnostic si triaj pentru copii;
- ?ntocmeste dosare pentru acordarea drepturilor si facilit?tilor prev?zute de lege pentru persoanele
  nev?z?toare si le depune la Filiala judetean? Olt a Nev?z?torilor, cu propunerea de acordare a
  pensiei sociale sau a pensiei sociale cu indemnizatia de ?nsotitor ?n functie de referatul de la
  Oftalmologie cu diagnosticul de acuit?ti vizuale;
- ?ntocmeste anchetele sociale solicitate pentru Organizatia de Cruce Rosie numai pentru cazurile pe
  motiv de s?n?tate, pe baza recomand?rii medicale si situatia material?;
- Initiaz? protectia de dispozitii ?n vedere emiterii acestora pentru reglement?ri ce fac obiectul
  activit?tii compartimentului;
- Arhiveaz? activitatea anului curent pe care o pred? la arhiva prim?riei;
- Urm?reste aplicarea ?n practic? a prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenta social? a
  persoanelor v?rstnice, iar ?n baza dispozitiei primarului nr.778/204 asist? la Notarul public  
  persoanele  v?rstnice ?n vederea ?ncheierii de acte juridice;
- Initiaz? si p?streaz? ,,Registrul unic de evident? al persoanelor v?rstnice asistate ;
- Gestioneaz? activitatea legat? de munca asistentilor maternali precum si munca asistentilor
  personali a persoanelor minore si majore cu deficiente functionale cu handicap;
- Ia m?suri pentru asigurarea intern?rii ?n ,,Centrul maternal  a cuplurilor  mam?   copil sugar, 
  aflate  ?n dificultate;
- Monitorizeaz? cazurile de violent? ?n familie si culege informatii cu privire la  acestea (Legea
  217/2003);
- ?ntocmeste anchete sociale si tine evidenta persoanelor care solicit? internarea ?n c?minele de
  b?tr?ni (Legea 217/2003);
- ?ntocmeste lunar Rapoarte de vizit? la asistentii maternali profesionisti  si le depune la
  D.G.A.S.P.C. Olt;
- ?ntocmeste anchete sociale la 6 luni privind copiii aflati ?n plasament familial si le depune  la
  D.G.A.S.P.C. Olt;
- ?ntocmeste rapoarte pentru copii reintegrati ?n familie la 3 luni si le depune la D.G.A.S.P.C. Olt.

Referent de superior  Alexandrina TORNEA

Atributii:
- Raspunde in principal de transpunerea corecta in viata a prevederilorLegii 416/2001 privind venitul
  minim garantat si a tuturor actelor normative elaborate ulterior pe aceast linie indeplinind
  urmatoarele sarcini de munca;
- Realizeaza o documentare temeinica pentru aplicarea corecta a prevederilor legale din domeniu;
- Sprijina titularii de ajutor social in actiunea de intocmire a dosarului si de completare a cererii prin
  care se solicita acordarea ajutorului social;
- Confrunta datele inscrise in cerere cu cele din actele doveditoare dupa care certifica, prin
  semnatura, concordante;
- Intocmeste si semneaza Fisa de calcul al ajutorului social, dupa care depune dosarul vizei de
  control  financiar preventiv;
- Pastreaza registrul special in care inregistreaza cererile solicitantilor de ajutor social;
- Prezinta primarului dosarele pentru analiza si emiterea dispozitiei de stabilire a ajutorului social, de
   modificare, de suspendare, de incetare sau respingere, dupa caz; asigura comunicarea dispozitiei
  catre titularii de ajutor social;
- Intocmeste si inainteaza catre D.D.F.S.S. datele statistice in legatura cu aplicarea legii;
- Poarta raspunderea evidentei dosarelor in care se pastreaza actele care au stat la baza stabilirii
  dreptului de ajutor social, precum si cele emise ulterior de catre primar, documente care se 
  arhiveaza   si se completeaza ori de cate ori intervin modificari in componenta familiei sau in
   cuantumul   veniturilor acesteia;
- Intocmeste lunar si preda compartimentului de contabilitate borderoul pe baza caruia se intocmeste
  statul de plata a ajutorului social,
- In cazul constatarii incalcarii dispozitiilor legale cu privire la stabilirea si plata ajutorului social, are
  obligatia de a sesiza primarul, care dispune masurile legale pentru recuperarea sumelor acordate
  necuvenit, initiaza toate demersurile si urmareste stadiul recuperarii debitelor;
- Participa la intocmirea si raspunde de continutul anchetelor sociale dispuse de primar, pe linie de
  ajutor social;
- Initiaza proiecte de dispozitii in vederea emiterii acestora pentru reglementari ce fac obiectul
  activitatii compartimentului;
- Intocmeste raportul de specialitate al compartimentului solicitat in sustinerea dezbaterii
  problemelor inscrise in ordinea de zi a sedintei Consiliului Local;
- Intocmeste si materializeaza programul de perfectionare a pregatirii profesionale;
- Intocmeste dosare de ajutoare de urgenta si ajutor de inmormantare privind familiile beneficiare de
  ajutor social;
- Intocmeste dosare pentru obtinerea alocatiei pentru copii nou nascuti conform Legii 416/2001.Servicii:
»Acte necesare la depunerea dosarului de aiutor social
»Acte necesare pentru dosar de alocatie de stat
»Pentru transferul alocatiei de stat din alt judet
»Acte necesare pentru dosar de alocatie nou - nãscut
»Acte necesare pentru dosar de obtinere a alocatiei familiale complementara sau alocatie de sustinere pentru famiia monoparental
»Acte necesare pentru acordare aiutor urgenta
»Acte necesare pentru acordarea alutorului de inmorm?ntare
»Acte necesare pentru dosa - persoan? cu deficiente (handicap)
»Acte necesare eliberarii unei anchete sociale pentru persoanele cu deficiente functionale (adulti)
»Acte necesare pentru integrare copii in institutii
»Acte necesare pentru dosarul de angajare ca asistent personal al persoanei cu handicap
»Acte privind asistenta social? a persoanelor v?rstnice
»Acte necesare pentru internare copii in institutie (caz urgent
»Acte necesare pentru internare C?min b?tr?ni
»Acte necesare pentru plasament familial
 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport5.jpg


parc2.jpg


sport4.jpg


parc4.jpg


parc1.jpg


sport3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.