Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 48 din 28 iunie 2007  Cu privire la : aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sectorului de Gospodărire Comunală

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sectorului de Gospodărire Comunală


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, nr. 7028/19.06.2007;

  • Legea nr. 51/2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice;

  • Prevederile art.36 , alin (2),lit.,,d’’ din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

  • Raportul Comisiei Economice, Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Sectorului de Gospodărie Comunală, anexă la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se abrogă Hotărârea nr.30/29.09.2005 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Sectorului de gospodărie comunală și a formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apă.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 

REGULAMET

de  organizare și funcționare a sectorului de Gospodărie Comunală Piatra Olt

 

 

1.    Sectorul de Gospodărie Comunală Piatra Olt este compartimentul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Local al orașului Piatra Olt, aflat în subordinea primarului orașului Piatra Olt

2.      Sectorul de Gospodărie  Comunală Piatra Olt are ca scop furnizarea de servicii de utilitate publică prin care asigură:

-          Transport public local;

-          Furnizarea de energie termică în sistem centralizat;

-          Salubrizare;

-          Iluminat public;

-          Întreținerea domeniului public și privat al orașului Piatra Olt;

Se asigură desfășurarea altor activități economice ale Consiliului Local al orașului Piatra Olt.

3.    Organizarea și fncționarea Sectorului de Gospodărie Comunală al orașului Piatra Olt, trebuie să asigure:

a)    Satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor de servicii

b)    Funcționarea optimă, în condiții de iguranță, rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, echipamentelor, instalațiilor și dotărilor ce furnizează servicii publice;

c)    Protejarea domeniului public și mediul prin respectarea reglementărilor legale;

d)    Informarea și consultarea cetățenilo în vederea protejării sănătății populației care beneficiază serviciile respective.

4.    Obligațiile Sectorului de Gospodărie Comunală sunt:

a)    Să se opereze cu sistemele de utilități publice

b)    Să servească toți utilizatorii din aria de acoperire

c)    Să respecte indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local al orașului Piatra Olt

d)    Să furnizeze autorității naționale de reglementare informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile utilităților

e)    Să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare

5.    Structura de organizare a sectorului de Gospodărie Comunală Piatra Olt este constituită sub conducerea primarului orașului Piatra Olt. Primarul orașului Piatra Olt poate delega ca anumite activități ale Sectorului de Gospodărie Comunală să fie conduse de viceprimarul orașului Piatra Olt. Sectorul de Gospodărie Comunală este constituit din:

Șef Sector Gospodărie  Comunală Piatra Olt

I.              În domeniul transport public local: - 2 șoferi

II.            În domeniul furnizarea de energie termică în sistem centralizat:  - 3 fochiști

III.           În domeniul salubrizare: 2 șoferi; 2 munitori deservire

IV.          În domeniul iluminat public: 1 electrician întreținere iluminat public

V.            În domeniul întreținere domeniu public și privat: 2 zidari, 1 tâmplar, 1 șofer, 9 muncitori deservire, 1 specialist cadastru, 1 administrator sală sport, 1 paznic sală sport

6.    Activitatea desfășurare de Sectorul de Gospodărie Comunală Piatra Olt

A.    În domeniul transport public local:

-          Dotarea și asigurarea operațiilor de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport

-          Respectarea capacităților de transport și a programelor de transport impuse;

-          Menținerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei.

B.    În domeniul furnizarea de energie termică în sistem centralizat:

-          Să asigure accesul nediscriminatoriu la rețeaua termică pentru toți utilizatorii de energie termică solicitanți;

-          Să țină situații contabile separate pentru fiecare activitate reglementată specifică serviciului public de alimentare cu energie termică, confom prevederilor legale;

-          Să asigure stocurile de combustibili și piese de schimb, în așa fel încât să respecte principiul continuității serviciului public de alimentare cu energie termică, în orice condiții;

-          Să elaboreze proceduri/instrucțiuni specifice activității proprii, în conformitate cu prevederile legale.

C.   În domeniul salubrizare:

-          Prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii cu care au încheiat contract

-          Dotarea utilizatorilor cu mijloace de colectare a deșeurilor

-          Verificarea periodică și întreținerea utilajelor și mijloacelor de transport din dotare

-          Asigurarea curățeniei și igienei căilor publice, a spațiilor verzi și a  parcurilor;

-          Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune pe timp de ploi sau îngheț

-          Asigurarea desfășuării corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

-          Evidența gestiunii deșeurilor

-          Încasarea lunară a facturii a contravalorii serviciilor furnizate

D.   În domeniul iluminatului public:

-          Controlul amplasării și folosirii raționale a rețelelor de iluminat public al orașului

-          Executarea lucrărilor de ăntreținere, salubrizare și menținere a aspectului estetic și funcțional al rețelelor și instalațiilor iluminatului public

E.    În domeniuș întreținere domeniul public și privat:

–       curățarea, igienizarea și regularizarea cursurilor de apă

–      Administrarea cimitirelor

–      Activități de protecția și conservarea mediului

–      Executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor și a străzilor

–      Verificarea stării tehnice a străzilor

–      Întreținerea indicatoarelor și a marcajelor

–      Repararea și întreținerea construcțiilor din domeniul public al orașului

–      Amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi, a parcurilor și a grădinilor publice

–      Întreținerea și exploatarea piețelor agroalimentare și a târgurilor

–      Întreținerea terenurilor sportive și a sălii de sport

–      Conservarea, protejarea și extinderea fondului vegetal xistent

–      Producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării zonelor verzi

–      Inventarierea și evidența terenurilor din domeniul public și privat

7.    Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării  Sectorului de Gospodărie Comunală Piatra olt se asigură prin încasarea taxelor de la utilizatori și a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate și din subvenții de la bugetul local.

 

 

      PRIMAR,

Tudor UDRESCU

 

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc5.jpg


spectacol.jpg


gradinita2.jpg


palatul.jpg


sport2.jpg


sport5.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.