Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 35 din 27 aprilie 2007  Cu privire la : modificarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.5 / 31.01.2007

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : modificarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.5 / 31.01.2007


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, nr.5280/25.04.2007;

 • Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

 • Adresa nr. 781/2007, emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;

 • Hotărârea CL nr.5/31.01.2007 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe ;

 • Hotărâre privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin HG nr.962/2001;

 • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se modifică criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • Institutia Prefectului – Judetul Olt

 • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 

ANEXA

 

CRITERII CADRU

Pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

A.   Criterii de acces la locuințe

 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinația închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 12 luni la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.
 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia – soț / soție, copii și / sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ – teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, atât în orașul Piatra Olt, cât și după caz, în localități din afara orașului Piatra Olt unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință.

Notă:

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unui partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricția nu se aplcă în cazul deținerii în chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, precum și chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămone de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependențele, dotările și utilitățile comune.

 1. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea ăn orașul Piatra Olt sau în localități situate la maximum 30 km de acesta

Notă:

Solicitanții care își desfășoară activitatea ăn afara orașului Piatra Olt trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în afara orașului Piatra Olt

 1. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții arobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Notă:

    -     Lista de priorități se stabilește anual

    -     Solicitanții înscriși în lista de riorități, cu respectarea criteriilor de la pct.1,2 și 3 care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

B.   Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situația locativă actuală

 

1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat

10 puncte

1.2. Tolerat în spațiu

7 puncte

1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu) – mp/locatar:

7 puncte

a) Mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv

5 puncte

b) Mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv

7 puncte

c) 8 mp și până la 15 mp inclusiv

9 puncte

d) Mai mică de 8 mp

10 puncte

 

NOTĂ:

În cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. În cazul spațiilor locative închiriate, surafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuința se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A, pct.2.

 

2. Starea civilă actuală

2.1. Starea civilă:

a) Căsătorit

10 puncte

b) Necăsătorit

8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreținere

a) Copii:

1 copil

2 puncte

2 copii

3 puncte

3 copii

4 puncte

4 copii

5 puncte

> 4 copii

5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora

2 puncte

 3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau alt membru al familiei, ori aflat  în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus

2 puncte

 4.Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 an

1 punct

4.2. între 1 și 2 ani

3 puncte

4.3. între 2 și 3 ani

6 puncte

4.4. între 3 și 4 ani

9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani

4 puncte

5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională
5.1. fără studfii și fără pregătire profesională

5 puncte

5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specilaizare la locul de muncă

8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă

10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată

13 puncte

5.5. cu studii superioare

15 puncte

6. Situații locative sau sociale deosebite

 

6.1. tineri proveniți din case de ocrotire și care au împlinit 18 ani

15 puncte

 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii

10 puncte

6.3. tineri evacuați din case naționalizate

5 puncte

 

 

NOTĂ:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

În cazul  înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în caz, solicitanții a căror situație locativă este sau oate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu carcater de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

 

 

 

       

 

 

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport3.jpg


gradinita.jpg


sport2.jpg


sport1.jpg


anl.jpg


palatul.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.