Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 33 din 27 aprilie 2007  Cu privire la : modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/31.10.2005 privind închiriere Casă de Cultură

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/31.10.2005 privind închiriere Casă de Cultură


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 5058/18.04.2007 al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

  • Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

  • Legea 312/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă închirierea Sălii de spectacole a Casei de Cultură Piatra Olt, scena și anexele scenei pe o perioadă de 5 ani pentru desfășurarea de activități cultural distractive și alimentație publică.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru licitație – anexă la prezenta hotărâre

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea CL nr. 33/31.10.2005 privind închiriere Casă de Cultură Piatra Olt

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică:

  • Institutia Prefectului – Judetul Olt

  • Primarului orasului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Mitruța LAZĂR NENU

Secretar,

Petrisor STOICA

 

APROBAT,

PRIMAR

Tudor UDRESCU

 

CAIET DE SARCINI

privind închirierea Casei de Cultură Piatra

 

1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

1.1. Obiectul închirierii este închirierea Sălii de spectacol a Casei de Cultură, scena și anexele scenei aflate în orașul Piatra Olt, sat Piatra, str. Traian, nr.152

În spațiul închiriat se vor desfășura activități cultural – distractive și alimentație publică.

2. DURATA CONTRACTULUI

Spațiul menționat la pct.1 se închiriază pe o durată de 5 ani.

3. ELEMENTELE DE PREȚ

3.1. Prețul minim al chiriei va fi de 160 lei lunar. Chiria va fi indexată anual în funcție de rata inflației

3.2.  Modul de achitare al prețului cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

4. SUSPENDAREA ÎNCHIRIERII

4.1. Manifestări social – culturale organizate de Consiliul Local al orașului Piatra Olt

4.2. Manifestări cultural – artistice organizate de școli

4.3. Activități cultural – artistice organizate de Casa de Cultură

4.4. Întruniri ale partidelor politice

Suspendarea nu va depăși cumulat 5 zile pe lună

5. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII

5.1. La expirarea duratei stabilite dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia în condițiile legii.

5.2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș.

5.3. Modificarea activității prevăzute în obiectul închirierii.

6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului de închiriere sunt de competența instanțelor judecătorești.

7. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

7.1. Chiriașul va efectua pe cheltuială proprie reparațiile interioare;

7.2. Chiriașul va suporta costul energiei electrice

7.3.Chiriașul va folosi bunul închiriat conform destinașiei prevăzute în contract

7.4. Chiriașul va asigura paza bunurilor închiriate

7.5. Chiriașul nu va cesiona acest contract de închiriere și nu va subînchiria fără consimțământul proprietarului;

7.6. La expirarea contractului, chiriașul va restitui bunul în starea în care l-a primit, conform procesului - verbal

8.    DISPOZIȚII FINALE

8.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere;

8.2. Obținerea tuturor avizelor tehnice pentru funcționarea investiției privesc pe chiriaș;

8.3. Toate lucrările de racordare la rețelele tehnico – edilitare pentru funcționarea investiției privesc pe chiriaș;

8.4. Garanția de participare la licitație este de 320 lei;

 

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc8.jpg


gradinita2.jpg


sport1.jpg


sport3.jpg


anl.jpg


parc1.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.