Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 15 din 27 februarie 2007  Cu privire la : aprobarea criteriilor de acordare a ajutorului social pentru anul 2007

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T A R Â R E

Cu privire la : aprobarea criteriilor de acordare a ajutorului social pentru anul 2007


Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 3023/14.02.2007 al Biroului Administrație Publică Locală;

 • Prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată;

 • Dispozițiile H.G. nr.1010/2001, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001;

 • Raportul Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 alin.6 lit.,,a’’ , pct.2 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T A R A S T E:

Art.1. Se aprobă criteriile de evaluare a veniturilor medii lunare ce s-ar putea obține din exploatarea bunurilor mobile și imobile deținute de persoanele care solicită acordarea ajutorului social, lista bunurilor care sunt de strictă necesitate nevoilor familiei, lista bunurilor care nu sunt de strictă necesitate nevoilor familiei, limitele veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantități categoriile de bunuri de strictă necesitate, potrivit anexei nr. 4.

Art.2. (1) În cazul familiei sau a persoanei singure care locuiește împreună cu alte familii sau persoane singure, pentru suprafețele de teren și animale, evidențiate în gospodărie se va face cota – parte, persoanelor din gospodărie, potrivit anexei nr.4
(2) Terenul agricol nelucrat este considerat sursa de venituri și echivalează cu venitul realizat pentru cultura porumbului.

Art.3. (1) Efectuarea orelor la acțiuni sau lucrări de interes local se va desfășura în perioada 1 – 25 ale lunii, iar în luna decembrie până la data de 20 ale lunii
(2) În caz de neefectuare în totalitate a numărului de ore planificat, persoanele apte de muncă nu beneficiază de plata ajutorului social.

Art.4. (1) Pentru motive medicale, vor fi luate în seamă la scutirea de efectuare a orelor la lucrări de interes local, adeverințele și certificate medicale sau biletele de ieșire din spital, redactate pe formulare tipizate, datate, semnate, parafate, care conțin mențiunea expresă de scutire de efort fizic cu precizarea perioadei de scutire
(2) Pentru a preveni încălcarea obligației de a efectua numărul de ore stabilit de lege la lucrări de interes local vor fi acceptate adeverințe medicale eliberate de medicul de familie, pentru cel mult 2(două) luni pe an.
(3) Orice alt act medical, însoțit de cererea adresată primarului se va depune în termen de 5(cinci) zile de la elioberare, la registratura Primăriei.
(4) Pentru persoanele apte de muncă, care prezintă certificatele medicale eliberate de Comisia de Expertiză din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate, cu valabilitatea de 3, 6, 12 luni și cu mențiunea ,,CAPACITATE DE MUNCĂ REDUSĂ’’, numărul orelor la lucrări de interes local va fi redus la jumătate, iar beneficiarii vor fi planificați să presteze lucrări de intesitate ușoară, stabilite de comun acord cu supraveghetorii lucrării.
(5) Persoanele apte de muncă, care prezintă certificate medicale eliberate de Comisia de Expertiză din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate, cu valabilitate de 3, 6, 12 luni și cu mențiunea,, CAPACITATE DE MUNCĂ PIERDUTĂ’’ vor fi scutite de la efectuarea lucrărilor de interes local, dar vor avea obligația ca în fiecare zi de luni între orele 0800 – 1600 să semneze prezenta la Compartimentul Ajutor Social din cadrul Primăriei.
(6) În cazul în care se constată că beneficiarii de ajutor social sunt plecați în străinătate, li se va lua în calcul un venit net lunar, echivalent cu 50 Euro / persoană.

Art.5. (1) Sunt exceptate de la obligația efectuării orelor la lucrări e interes local, femeile gravide, începând cu luna a 7-a de sarcină și cele cae au în întreținere copii cu vârstă până la 7 ani, iar pentru cazuri deosebite și în baza avizului medicului specialist, femeia gravidă poate fi scutită de la efectuarea orelor la lucrări de interes local înainte de împlinirea a 7 luni de sarcină.
(2) Mamele cu copii în întreținere cu vârsta între 2 și 7 ani să se prezinte în fiecare zi de luni între orele 0800 – 1600 , la compartimentul ,,Ajutor Social’’ pentru semnarea prezenței, precum și să facă dovada veniturilor realizate dacă se constată că își părăsesc sau abandonează copiii.

Art.6. Benefciarii de ajutor social au obligația ca la fiecare început de an, ăână la data de 25 ianuarie să reactualizeze în totalitate documentele existente la dosar, conform prevederilor legale.

Art.7. Coordonatorii echipelor de lucru constituite din beneficiari ai ajutorului social, sunt persoane angajate în cadrul Primăriei și au următoarele atribuții:
a)efectuarea și transmiterea prezenței în fiecare zi la Compartimentul Ajutor social din cadrul Primăriei;
b)răspund conform prebederilor Codului Muncii pentru fapta de a înscrie persoane pe lista de prezență, dacă acestea nu au efectuat orele la lucrări de interes local;
c)nu au drept de a acorda învoiri (plecări) din timpul efectiv de lucru, excepție făcând sitiuațiile deosebite (accidente la locul de muncă, calamități, etc) și obligatoriu cu înștiințarea imediată a șefului ierarhic superior;

Art.8. (1) Anexele 1 – 4 la prezenta Hotărâre sunt operabile și pentru aplicarea OUG nr.105/2003, privind alocația familială, complementară, și de susținere pentru familia monoparentală.
(2) Anexele nr. 1 – 4, inclusiv, fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.9. Hotărârea intră în vigoare începând cu data de 01.02.2007

Art.10. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Institutia Prefectului – Judetul Olt

 • Primarului orasului Piatra Olt

 • Comisiilor din cadrul Consiliului Local

Presedinte de sedinta,

Marin JIANU

Secretar,

Petrisor STOICA

 


 

ANEXA Nr.1

la Hotarârea Consiliului Local nr. 15 / 27.02.2007


LISTA

BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE

PENTRU NEVOILE UNEI FAMILII


BUNURI IMOBILE:

 1. Locuinta de domiciliu, conform art.7 din prezentele Norme metodologice

 2. Anexele gospodaresti (grajduri, cotete, magazii, fânare, hambare, rezervor pentru apa – consum menajer, pompa hidrofor si altele asemenea);

BUNURI NECESARE ÎNTR-O GOSPODARIE

 1. O masina de gatit

 2. Un frigider si / sau un congelator sau o combina frigorifica

 3. O masina de spalat, automata sau neautomata

 4. Un aspirator de poraf

 5. Un televizor (color sau alb – negru)

 6. Un radio (casetofon)

 7. Un telefon fix sau un telefon mobil

 8. Aparatura si instalatia destinata încalzirii locuintei si prepararii apei calde menajere

 9. Un calculator personal

 10. Mobilier aferent locuintei

 11. Mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente

 12. O bicicleta

 13. O barca fara motor

 14. Aparate medicale destinate recuperarii sau pentru efectuarea unui tratament medical

 15. Masina de cusut

 16. Aparatura electrocasnica: mixer, râsnita de cafea si altele asemenea

 17. Unelte de stricta necesitate gospodariilor agricole din mediul rural: lopata, sapa, zdrobitor de struguri, aparate manuale de stropit si de combatere boli si daunatori, caruta, alte utilaje agricole manevrate manual sau cu tractiune animala;

 18. Unelte, instrumentar marunt necesare exercitarii profesiei

TERENURI / CURSURI DE APA

TERENURI / CURSURI DE APA

FAMILII CU 1 – 3 PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE

 1. Terenul care se afla în locuinta de domiciliu

 1. Terenuri de împrejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan), dar nu mai mult de 500 m2 în zona urbana si 1000 m2 în zona rurala

 1. Terenuri în zona colinara si de ses

 • Arabil si fâneata

0,50 ha

1,00 ha

 • Forestier

0,25 ha

0,30 ha

 • Vii, livezi, gradini de legume si flori

0,15 ha

0,25 ha

 1. Terenuri în zona montana

 • Arabil

0,50 ha

0,75 ha

 • Forestier

0,25 ha

0,50 ha

 • Vii, livezi, gradini de legume si flori

0,25 ha

0,50 ha

 • Pasune si fânete

1,00 ha

1,25 ha

 1. Terenuri declarate de primarie neproductive (care nu sunt exploatabile), indiferent de suprafata

Terenuri cu apa declarate neexploatabile de catre primarie

Terenuri cu apa declarate neexploatabile de catre primarie


CATEGORII DE ANIMALE / PASARI

 1. O bovina: vaci, bivolite – (în lactatie); boi, bivoli, tineret de înlocuire

 2. 2 porci: porci la îngrasat; scroafe cu purcei

 3. 4 ovine: ovine de productie, tineret de înlocuire sau caprine de reproductie, tineret de înlocuire

 4. O cabalina: cal, magar, catâr

 5. 10 capete de iepuri de casa

 6. 15 capete de pasari: rate, gaini, gâste, curci, bibilici

 7. 5 familii de albine

ALTE BUNURI

 1. Bunuri individuale de folosinta zilnica: îmbracaminte, lenjerii, produse de igiena personala si altele asemenea

 2. Bunuri provenite din ajutoare si donatii cu carcater social sau medical de uz personal

 3. Decoratii, medalii, cupe, insigne, etc. Primite în nume personal cu titlu onorific

 


 

ANEXA Nr.2 La Hotarârea Consiliului Local nr.15/27.02.2007BUNURILE CARE NU SUNT CONSIDERATE

DE STRICTA NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE


BUNURI MOBILE:


 • Cladiri si alte spatii locative în afara locuintei de domiciliu, asa cum este definita la art.7 din prezentele Norme metodologice si a anexelor gospodaresti, conform Anexei nr.4 (case de vacanta, piscine, scaune si altele) sau alte imobile aflate în una din urmatoarele forme de detinere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat s.a.

BUNURI IMOBILE:

 1. Aparatura electronica: aparate de filmat, camere video, video intefon, amplificatoare audio, combine audio – video, laptop-uri, copiatoare xerox);

 2. Obiecte de valoare: tablouri si obiecte de arta, obiecte ornamentale din metale pretioase, obiecte de cristal si portelan de mare valoare, blanuri de valoare mare, în stare vandabila

 3. Mijloace de transport: autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete si scutere si altele asemenea;

 4. Utilaje agricole: tractor, combina, semanatoare, seceratoare si alte utilaje agricole cu tractiune mecanica;

 5. Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale, aparat de daracit, cazan de fabricat rachiu si altele asemenea;

 6. Utilaje pentru mica productie: masina de tricotat, razboi de tesut si altele asemenea;

 7. Utilaje de prelucrat lemnul: drujba utilizata în scop comercial, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul: drujba utilizata în scop comercial, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;

 8. Depozite bancare, care cumulate depasesc ca valoare nivelul venitului minim garantat pentru tipul respectiv de familie, calculat pentru un an de zile.


TERENURI – CURSURI DE APA

TERENURI / CURSURI DE APA

FAMILII CU 1 – 3 PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE

 1. Terenuri de împrejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan), dar nu mai mult de 1000 m2 în zona urbana si 2000 m2 în zona rurala

 1. Terenuri în zona colinara si de ses

 • Arabil si fâneata

2,00 ha

3,00 ha

 • Forestier

1,00 ha

1,50 ha

 • Vii, livezi, gradini de legume si flori

0,50 ha

0,75 ha

 1. Terenuri în zona montana

 • Arabil

3,00 ha

3,50 ha

 • Forestier

1,00 ha

1,50 ha

 • Vii, livezi, gradini de legume si flori

0,50 ha

0,75 ha

 • Pasune si fânete

1,50 ha

2,00 ha


CATEGORII DE ANIMALE

 1. Peste 3 bovine: vaci, bivolite – (în lactatie); boi, bivoli, tineret de înlocuire

 2. Peste 5 porcine: porci la îngrasat, scroafe cu purcei

 3. Peste 20 ovine / caprine; ovine de reproductie, tineret de înlocuire sau caprine: caprine de reproductie, tineret de înlocuire;

 4. Peste 2 cabaline: cal, magari, catâri

 5. Peste 50 capete de iepuri de casa

 6. Peste 80 capete de pasari: rate, gaini, gâste, curci, bibilici

 7. Peste 15 familii de albine


CRESCATORII A CAROR PRODUCTIE SE COMERCIALIZEAZA

 1. Crescatorie de melci

 2. Crescatorie de struti

 3. Crescatorie de fazani

 4. Crescatorie de pauni

 5. Crescatorie de pasari, pesti exotici

 6. Crescatorie de nurci, nutrii

 7. Crescatorie de prepelite

 8. Crescatorie de viermi de matase

 9. Pisciculturi / iaz


ALTE CATEGORII:

 • Ciupercile

 


 


ANEXA Nr.3

La Hotarârea Consiliului Local nr.15/27.02.2007


CRITERII

privind limitele minime sui maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute în anexa nr.1


BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O GOSPODARIE

LIMITE

MINIME/buc.

 • Lei -

LIMITE

MAXIME/buc.

Lei -

Masina de gatit (aragaz cu patru ochiuri)

460

820

Frigider

560

1568

Combina frigorifica

899

2000

Congelator

595

920

Masina de spalat automata

849

1650

Masina de spalat neautomata

438

1013

Aspirator de praf

124

550

Televizor color

279

2000

Video (DVD plazer

2240

1650

Radiocasetofon dublu casete

60

699

Telefon mobil

84

1112

Calculator personal

3311

3577

Drujba

349

1500VENITURILE POTENTIALE PROVENITE DIN VÂNZAREA TERENURILOR SI DIN VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE

LIMITE

MINIME/ha

 • Lei -

LIMITE

MAXIME/buc.

 • Lei -

Terenuri arabile

600

28000

Terenuri intravilan

2000

220000

Teren intravilan municipiul Bucuresti

2300000

Teren forestier

2500

10000

Pasuni

500

27000

Fânete

500

27000

Vii nobile

15 000

50000

Culturi agricole: - U.M. venit net/ha/an:

 • Grâu

 • Porumb

 • Fasole

 • Orz

 • Floarea soarelui

 • Cartofi

 • Pepeni

 • Sfecla

 • Vie – struguri de masa

- struguri de vin

 • Tutun

 • soia


90

90

90

95

92,4

700

400

150

400

200

90

90


169

126

145.6

203.6

110

5000

4000

334

800

400

1200

160

Livezi

500

700

Legume

500

1500


CATEGORII DE ANIMALE

LIMITE

MINIME/buc.

 • Lei -

LIMITE

MAXIME/buc.

Lei -

Bovine: vaci, bivolite (în lactatie), boi, bivoli

1000

4000

Porcine: porci la îngrasat, scroafe cu purcei

300

1000

Ovine: oi, miei

80

200

Caprine: tineret caprin

100

200

Cabaline: cai, magari, catâri

400

3000

Pasari: rate, gaini, gâste, curci, bibilici

25

30

Familii de albine

100

200

Iepuri de casa

30

50


 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
liceul.jpg


gradinita.jpg


gradinita2.jpg


palatul.jpg


sport4.jpg


sport6.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.