Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 41 din 28 septembrie 2006  Cu privire la : aprobare plan local de acțiune rromi, 2006 - 2008

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobare plan local de acțiune rromi, 2006 - 2008


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al domnului Răducu Florian, nr.6576/16.08.2006

  • Prevederile HG nr. 430/2001, modificată și completată prin HG nr. 522/2006, privind Strategia Guvernului privind îmbunătățirea situației rromilor;

  • Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

  • Raportul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 alin.6 lit.,,a’’, pct.2 și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Planul local de actiune romi 2006 / 2008, la nivelul orasului Piatra Olt, conform anexei.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

  • Comisiilor din cadrul Consiliului Local

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA


 

Nr.crt.

DOMENIUL

SECTORIAL

PROIECTUL / ACTIVITATEA

Termen

RĂSPUNDE INIȚIATOR / PARTENER

INDICATORI SURSE DE INDICATORI

SURSE BUGET DE STAT

ALTE SURSE SURSE C.E.

0

1

2

3

4

5

6

7

A.

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, COMUNICARE ȘI PARTICIPARE CIVICĂ

1.


Asigurarea logisticii necesare de informare a proiectelor de finanațare

30.12.2006

Primar

Secretar

Monitoare Oficiale

Calcuilator

Imprimantă

Copiator

Internet

-

Buget local

2.


Înființarea unei asociații comunitare (ONG) cu statut juridic, capabilă de parteneri, atât în proiecte de finanțare externă precum și obținerea de sponsorizări

20.02.2007

Primar

Expert romi

Jurist

Secretar

Statut juridic

Regulament

Stampilă

Cont bancar

Fond, capital

-


3.


Reînființarea și revitalizarea activității ,,Grupului de lucru mixt’’ la nivelul orașului Piatra Olt

20.01.2007

Primar

Expert romi

Secretar

Număr de întruniri

Probleme rezolvate

-


4.


Cuprinderea în bugetul local a tuturor resurselor financiare necesare desfășurării activităților din prezentul Plan de măsuri, în măsura disponivilităților, urgențelor și priorităților

Permanent

2006 – 2008

Primar

Consiliul Local

Sume alocate fiecărei activități

-

Buget local

Contribuție comunitate

Proiecte finanțate

Sponsorzări – donații

5.


Monitorizarea diferitelor forme și formule de discriminare, ignoranță și marginalizare.

Aducerea la cunoștința autoritășilor spre rezolvare amiabilă pe plan local

Permanent

Expert romi

Primar

Conducătorii instituției

Secretar

Jurist

Nr. de cazuri înregistrate

Nr. de cazuri rezolvate amiabil

Nr. de cazuri rezolvate în justiție

Nr. de cazuri rezolvate de alte autorități

-


6.


Implementarea unor programe de acțiune afirmativă privind angajarea romilor în posturi din structurile administrației publice locale și instituții locale – păstrând o relativă reprezentativitate numerică.

Permanent

Expert romi

Primar

Responsabil resurse umane

Conducătorii instituții

Consiliul Local

SecretarJurist

Nr. programe implementate

Nr. programe în curs de implementare

Nr. și calitatea ersoanelor implicate în implementare

Rezultatele implementării


Bugetul statului pentru programele inițiate de acesta

Bugetul local pentru programele și proiectele inițiate de Biroul integrare locală

7.


Încheierea de parteneriate între ONG Romilor – (Obligatoriu înființat pentru a putea face proiecte și a obține fonduri), Primărie, instituții, agențor economici

25.03.2007

Permanent

Expert romi

Delegați comunitari romi

Primar

Consiliul Local

Conducători instiotuții

Secretar

Jurist

Nr. de parteneriate

Nr. de probleme rezolvate de fiecare parteneriat

Gradul și calitatea implicării

Rezultatele obținuteBuget local

Sponsorizări

Finanțarea prin justiție a proiectului

B.LOCUINȚE

1.


Obținerea finanțării proiectului reabilitare cse prin justiție și implementarea lui privind constituirea celor 22 de case

30.11.2007

Expert romi

Primar

Responsabilii din proiect

Consiliul Local

Secretar

Delegații comunității rome

Beneficiari

Nr. de case realizate

Calitatea caselor

Rapoarte descriptive

Rapoarte financiare

Grad de implicare

Apreciere finanțator

Buget de stat în parteneriat cu finanțare PNUD

Buget local în parteneriat cu munca fizică a comunității

2.


Elaborarea de către Biroul de integrare proiecte în domeniu privind reabilitarea a 78 de locuințe (case) și reconstrucția a 26 de case

În atenție permanentă privind fondurile structurale și programe guvernamentale

Expert romi

Coordonatori Birou integrare – secretar

Birou integrare

Primar

Secretar


Nr. de proiecte făcute

Nr. de proiecte finanțate

Nr. de case reabilitate

Nr. de case construite

Buget de stat

Fonduri europene

Buget local

Muncă colectivă locală

3.


Construirea unui edificiu social pentru locuirea persoanelor aflate în dificultate și fără adăpost

În atenția pemanentă a Biroului de integrare

Expert romi

Coordonatori Birou integrare – secretar

Birou integrare

Primar

Secretar


Nr. de proiecte făcute

Nr. de proiecte finanțate

Nr. de spații de locuit

Calitatea condițiilor de locuit

Buget de stat

Fonduri europene

Buget local

Muncă colectivă locală

4.


Ajutorarea familiilor în regim de urgență (incendii, trăznet, vijelie) privind repararea locuințelor, fără a crea suspiciuni de discriminare

Permanent la nevoie

Primar

Consiliul Local

Secretar

Nr. ajutoare

Mărime individuală a ajutoarelor

Suma totală a ajutoarelor


Buget de stat

Buget local

Donații

Sponsorizări

5.


Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor și locuințelor deținute de romi

20.01.2007

Permanent

Servicii specializate

Primar

Secretar

Consiliul Local

Nr. de cazuri rezolvate

Nr. de cazuri rămase

-


6.


Distribuirea de locuri de case pentru tineri în funcție de solicitări

20.01.2007

Permanent

Servicii specializate

Primar

Secretar

Consiliul Local

Nr. de cazuri rezolvate

Nr. de cazuri rămase

Suprafața dată fiecărei familii

-


7.


Scutirea de impozit pe locuință a familiilor al căror case sunt în pericol de prăbușire

01.07.2007

Permanent

Primar

Consiliul Local

Secretar

Serviciul impozite

Nr. de cazuri

Suma totală scutită

-

Buget local

8.


Reabilitarea străzilor Depozitelor, Caragea, Parcului și Sportivilor

25.10.2007

Primar

Consiliul Local

Secretar

Costuri

Calitate

Durabilitate

-

Buget local

9.


Introducerea de apă în curte, pe străzile Depozitelor, Caragea, Parcului și Sportivilor

27.07.2007

Primar

Consiliul Local

Secretar

Nr. familii

Costuri consum apă familie

Calitatea viețiiC

SĂNĂTATE

1.


Parteneriat care se va încheia între ONG Romilor (obligatoriu a se înființa) și DSP și CNAS privind îmbunătățirea actului medical și a reducerii costurilor

25.04.2007

Permanent

Președinte ONG

Director DSP

Director CNAS

Exoert romi

Nr. cazuri rezultate

Monitorizarea evoluției în timp

Buget stat

Fonduri ONG

2.


Angajarea unui mediator sanitar la nivelul orașului Piatra Olt

01.01.2007

Expert romi

Director DSP

Monitorizare cazuri pe afecțiuni, vârste

Nr. persoane mediate medical

Cazuri nerezolvate

Buget de stat


3.


Instruirea medicilor de familie și a medicilor sanitari cu privire la prevenirea și combaterea discriminării față de romi

Permanent

Expert romi

Director DSP

Nr. de familii rome înscrise la fiecare medic

Nr. cazuri rezolvate

Buget stat


D.

JUSTIȚIE ȘI ORDINE PUBLICĂ

1.


Medierea conflictelor care apar între romi, între romi și majoritari, între romi și autorități

Permanent

Comandant Poliție

Primar

Expert romi

Nr. cazuri rezolvate

Buget de stat


2.


Informarea romilor privind drepturile și obligațiile cetățenești precum și pericolele la care se expun nerespectând legea și normele de conviețuire

Permanent

Expert romi

Nr. de romi informați


Buget local

3.


Consilierea romilor pe cazuri concrete și medierea acestora cu organele de poliție

Permanent

Expert romi

Nr. de cazuri4.


Consultanța în domeniul justiției spre rezolvarea problemelor romilor, atunci când sunt epuizate toate căile de mediere și consiliere

Permanent

Expert romi

Nr. de cazuri


E.


ECONOMIC, SECURITATE SOCIALĂ

1.


Începeea cursurilor de calificare în meseria de zidar, faianțar, șamotor, odată cu finanțarea proiectului ,,Locuințe’’, în ideea de a-și face practica pe propriile case

Când deținem finanțarea proiectului

Expert romi

Director AJOFM

Primar

Secretar

Nr. înscriși

Nr. calificați

Buget de stat


2.


Elaborarea unui proiect aducător de venituri cu tema ,,Producere elemente de construcție pentru locuințe de către Consiliul Local în parteneriat cu ONG Romilor

Depinde de programele care vor fi lansate în 2007

Birou integrare europeană

Expert local

Primar

Consiliul Local

Secretar

Mărime finanțare

Rezultate Producție

Venituri

Profit

Nr. angajați

Plan de afaceri


Buget de stat

Finanțare Buget local

Muncă fizică a comunității


3.


Elaborarea unui proiect de înființare a unei asociații agricole atât pentru romii care au pământ, cât și pentru români, prin finanțare PHARE. Solicitant Consiliul Local, iar partener ONG Romi

Depinde de programul de finanțare UE

Birou integrare

Expert local

Mediator sanitar

Primar

Consiliul Local

Secretar

Capital

Suprafață

Utilaje

Producție la ha

Venit

Profit

Nr. angajați

Buget de stat

Finanțare UE

Buget local

Implicarea comunității

F.


PROTECȚIA COPILULUI, EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE

1.


Încheierea de parteneriate între ONG Romilor și serviciile sociale ale Consiliului Local – ANPDC – Școală, în ideea depistării cazurilor de copii aflați în nevoie

30.03.2007

Permanent

Primar

Secretar

Expert romi

Director școală

Director ANPDC

Serviciul specialitate

2.


Elaborarea unui proiect în parteneriatul de mai sus pentru înființarea unui mic centru local privind adăpostirea, hrana, educația și asistența medicală a copiilor părăsițui de părinți și a celor fără condiții normale în familie

În funcție de fonduri UE sau Guvern

Primar

Secretar

Expert romi

Birou integrare

Directorii instituțiilor partenere


Mărime finanțare

Caracteristici tehnice ale centrului

Calitatea serviciilor

Costuri

Buget de stat

Fonduri UE

Buget local

3.


Demolarea și construirea bisericii din țigănie

27.08.2008

Conducătorii parohiei, consiliului local, comunităților rome și române

Costuri

Calitatea reabilitării

Buget de stat

Fonduri UE

Contribuție comunitate

Sponsori

4.


Înființarea unui grup tradițional de jocuri, dansuri și cântec țigănesc capabil de a participa la concursuri la nivel național

25.09.2007

Instructor

Expert romi

Mediator sanitar

Primar

Secretar

Nr. persoane

Nr. cosume

Nr. specialiști

Calitate spectacole


Buget localÎNTOCMIT,

EXPERT INTEGRARE ROMI

RĂDUCU FLORIAN

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
gradinita2.jpg


sport3.jpg


parc5.jpg


palatul.jpg


sport6.jpg


spectacol.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.