Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 36 din 28 septembrie 2006  Cu privire la : modificarea criteriilor de acordare a ajutorului social pentru anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : modificarea criteriilor de acordare a ajutorului social pentru anul 2006


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr. 7374/19.09.2006 al Biroului Administrație Publică Locală;

 • Prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, modificată și completată;

 • Dispozițiile H.G. nr.1010/2001, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001;

 • Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Raportul Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 alin.6 lit.,,a’’ , pct.2 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă criteriile de evaluare a veniturilor medii lunare ce s-ar putea obține din exploatarea bunurilor mobile și imobile deținute de persoanele care solicită acordarea ajutorului social, lista bunurilor care sunt de strictă necesitate nevoilor familiei, lista bunurilor care nu sunt de strictă necesitate nevoilor familiei, limitele veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantități categoriile de bunuri de strictă necesitate, potrivit anexelor 1 – 4.

Art.2. (1) În cazul familiei sau a persoanei singure care locuiește împreună cu alte familii sau persoane singure, pentru suprafețele de teren și animale, evidențiate în gospodărie se va face cota – parte, persoanelor din gospodărie, potrivit anexei nr.4

(2) Terenul agricol nelucrat este considerat sursa de venituri și echivalează cu venitul realizat pentru cultura porumbului.

Art.3. (1) Efectuarea orelor la acțiuni sau lucrări de interes local se va desfășura în perioada 1 – 25 ale lunii, iar în luna decembrie până la data de 20 ale lunii

(2) În caz de neefectuare în totalitate a numărului de ore planificat, persoanele apte de muncă nu beneficiază de plata ajutorului social.

Art.4. (1) Pentru motive medicale, vor fi luate în seamă la scutirea de efectuare a orelor la lucrări de interes local, adeverințele și certificate medicale sau biletele de ieșire din spital, redactate pe formulare tipizate, datate, semnate, parafate, care conțin mențiunea expresă de scutire de efort fizic cu precizarea perioadei de scutire

(2) Pentru a preveni încălcarea obligației de a efectua numărul de ore stabilit de lege la lucrări de interes local vor fi acceptate adeverințe medicale eliberate de medicul de familie, pentru cel mult 2(două) luni pe an.

(3) Orice alt act medical, însoțit de cererea adresată primarului se va depune în termen de 5(cinci) zile de la elioberare, la registratura Primăriei.

(4) Pentru persoanele apte de muncă, care prezintă certificatele medicale eliberate de Comisia de Expertiză din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate, cu valabilitatea de 3, 6, 12 luni și cu mențiunea ,,CAPACITATE DE MUNCĂ REDUSĂ’’, numărul orelor la lucrări de interes local va fi redus la jumătate, iar beneficiarii vor fi planificați să presteze lucrări de intesitate ușoară, stabilite de comun acord cu supraveghetorii lucrării.

(5) Persoanele apte de muncă, care prezintă certificate medicale eliberate de Comisia de Expertiză din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate, cu valabilitate de 3, 6, 12 luni și cu mențiunea,, CAPACITATE DE MUNCĂ PIERDUTĂ’’ vor fi scutite de la efectuarea lucrărilor de interes local, dar vor avea obligația ca în fiecare zi de luni între orele 0800 – 1600 să semneze prezenta la Compartimentul Ajutor Social din cadrul Primăriei.

(6) În cazul în care se constată că beneficiarii de ajutor social sunt plecați în străinătate, li se va lua în calcul un venit net lunar, echivalent cu 50 Euro / persoană.

Art.5. (1) Sunt exceptate de la obligația efectuării orelor la lucrări e interes local, femeile gravide, începând cu luna a 7-a de sarcină și cele cae au în întreținere copii cu vârstă până la 7 ani, iar pentru cazuri deosebite și în baza avizului medicului specialist, femeia gravidă poate fi scutită de la efectuarea orelor la lucrări de interes local înainte de împlinirea a 7 luni de sarcină.

(2) Mamele cu copii în întreținere cu vârsta între 2 și 7 ani să se prezinte în fiecare zi de luni între orele 0800 – 1600 , la compartimentul ,,Ajutor Social’’ pentru semnarea prezenței, precum și să facă dovada veniturilor realizate dacă se constată că își părăsesc sau abandonează copiii.

Art.6. Benefciarii de ajutor social au obligația ca la fiecare început de an, ăână la data de 25 ianuarie să reactualizeze în totalitate documentele existente la dosar, conform prevederilor legale.

Art.7. Coordonatorii echipelor de lucru constituite din beneficiari ai ajutorului social, sunt persoane angajate în cadrul Primăriei și au următoarele atribuții:

   1. efectuarea și transmiterea prezenței în fiecare zi la Compartimentul Ajutor social din cadrul Primăriei;

   2. răspund conform prebederilor Codului Muncii pentru fapta de a înscrie persoane pe lista de prezență, dacă acestea nu au efectuat orele la lucrări de interes local;

   3. nu au drept de a acorda învoiri (plecări) din timpul efectiv de lucru, excepție făcând sitiuațiile deosebite (accidente la locul de muncă, calamități, etc) și obligatoriu cu înștiințarea imediată a șefului ierarhic superior;

Art.8. (1) Anexele 1 – 4 la prezenta Hotărâre sunt operabile și pentru aplicarea OUG nr.105/2003, privind alocația familială, complementară, și de susținere pentru familia monoparentală.

(2) Anexele nr. 1 – 4, inclusiv, fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.9. Hotărârea intră în vigoare începând cu data de 01.09.2006

Art.10. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Comisiilor din cadrul Consiliului Local

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 

ANEXA Nr.1

La Hotărârea Consiliului Local nr.36/28.09.2006


LISTA

BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTĂ NECESITATE

PENTRU NEVOILE UNEI FAMILII


BUNURI IMOBILE:

 1. Locuința de domiciliu, conform art.7 din prezentele Norme metodologice

 2. Anexele gospodărești (grajduri, cotețe, magazii, fânare, hambare, rezervor pentru apă – consum menajer, pompă hidrofor și altele asemenea);

BUNURI NECESARE ÎNTR-O GOSPODĂRIE

 1. O mașină de gătit

 2. Un frigider și / sau un congelator sau o combină frigorifică

 3. O mașină de spălat, automată sau neautomată

 4. Un aspirator de poraf

 5. Un televizor (color sau alb – negru)

 6. Un radio (casetofon)

 7. Un telefon fix sau un telefon mobil

 8. Aparatură și instalația destinată încălzirii locuinței și preparării apei calde menajere

 9. Un calculator personal

 10. Mobilier aferent locuinței

 11. Mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependențe

 12. O bicicletă

 13. O barcă fără motor

 14. Aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical

 15. Mașină de cusut

 16. Aparatură electrocasnică: mixer, râșniță de cafea și altele asemenea

 17. Unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural: lopată, sapă, zdrobitor de struguri, aparate manuale de stropit și de combatere boli și dăunători, căruță, alte utilaje agricole manevrate manual sau cu tracțiune animală;

 18. Unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei

TERENURI / CURSURI DE APĂ

TERENURI / CURSURI DE APĂ

FAMILII CU 1 – 3 PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE

 1. Terenul care se află în locuința de domiciliu

 1. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă (teren intravilan), dar nu mai mult de 500 m2 în zona urbană și 1000 m2 în zona rurală

 1. Terenuri în zona colinară și de șes

 • Arabil și fâneață

0,50 ha

1,00 ha

 • Forestier

0,25 ha

0,30 ha

 • Vii, livezi, grădini de legume și flori

0,15 ha

0,25 ha

 1. Terenuri în zona montană

 • Arabil

0,50 ha

0,75 ha

 • Forestier

0,25 ha

0,50 ha

 • Vii, livezi, grădini de legume și flori

0,25 ha

0,50 ha

 • Pășune și fânețe

1,00 ha

1,25 ha

 1. Terenuri declarate de primărie neproductive (care nu sunt exploatabile), indiferent de suprafață

Terenuri cu apă declarate neexploatabile de către primărie

Terenuri cu apă declarate neexploatabile de către primărie


CATEGORII DE ANIMALE / PĂSĂRI

 1. O bovină: vaci, bivolițe – (în lactație); boi, bivoli, tineret de înlocuire

 2. 2 porci: porci la îngrășat; scroafe cu purcei

 3. 4 ovine: ovine de producție, tineret de înlocuire sau caprine de reproducție, tineret de înlocuire

 4. O cabalină: cal, măgar, catâr

 5. 10 capete de iepuri de casă

 6. 15 capete de păsări: rațe, găini, gâște, curci, bibilici

 7. 5 familii de albine

ALTE BUNURI

 1. Bunuri individuale de folosință zilnică: îmbrăcăminte, lenjerii, produse de igienă personală și altele asemenea

 2. Bunuri provenite din ajutoare și donații cu carcater social sau medical de uz personal

 3. Decorații, medalii, cupe, insigne, etc. Primite în nume personal cu titlu onorificANEXA Nr.2

La Hotărârea Consiliului Local nr.36/28.09.2006


BUNURILE CARE NU SUNT CONSIDERATE

DE STRICTĂ NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE


BUNURI MOBILE:


 • Clădiri și alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, așa cum este definită la art.7 din prezentele Norme metodologice și a anexelor gospodărești, conform Anexei nr.4 (case de vacanță, piscine, scaune și altele) sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deținere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat ș.a.

BUNURI IMOBILE:

 1. Aparatură electronică: aparate de filmat, camere video, video intefon, amplificatoare audio, combine audio – video, laptop-uri, copiatoare xerox);

 2. Obiecte de valoare: tablouri și obiecte de artă, obiecte ornamentale din metale prețioase, obiecte de cristal și porțelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă

 3. Mijloace de transport: autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel și remorci, șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete și scutere și altele asemenea;

 4. Utilaje agricole: tractor, combină, semănătoare, secerătoare și alte utilaje agricole cu tracțiune mecanică;

 5. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale, aparat de dărăcit, cazan de fabricat rachiu și altele asemenea;

 6. Utilaje pentru mica producție: mașină de tricotat, război de țesut și altele asemenea;

 7. Utilaje de prelucrat lemnul: drujbă utilizată în scop comercial, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul: drujbă utilizată în scop comercial, gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

 8. Depozite bancare, care cumulate depășesc ca valoare nivelul venitului minim garantat pentru tipul respectiv de familie, calculat pentru un an de zile.


TERENURI – CURSURI DE APĂ

TERENURI / CURSURI DE APĂ

FAMILII CU 1 – 3 PERSOANE

FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE

 1. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă (teren intravilan), dar nu mai mult de 1000 m2 în zona urbană și 2000 m2 în zona rurală

 1. Terenuri în zona colinară și de șes

 • Arabil și fâneață

2,00 ha

3,00 ha

 • Forestier

1,00 ha

1,50 ha

 • Vii, livezi, grădini de legume și flori

0,50 ha

0,75 ha

 1. Terenuri în zona montană

 • Arabil

3,00 ha

3,50 ha

 • Forestier

1,00 ha

1,50 ha

 • Vii, livezi, grădini de legume și flori

0,50 ha

0,75 ha

 • Pășune și fânețe

1,50 ha

2,00 ha


CATEGORII DE ANIMALE

 1. Peste 3 bovine: vaci, bivolițe – (în lactație); boi, bivoli, tineret de înlocuire

 2. Peste 5 porcine: porci la îngrășat, scroafe cu purcei

 3. Peste 20 ovine / caprine; ovine de reproducție, tineret de înlocuire sau caprine: caprine de reproducție, tineret de înlocuire;

 4. Peste 2 cabaline: cal, măgari, catâri

 5. Peste 50 capete de iepuri de casă

 6. Peste 80 capete de păsări: rațe, găini, gâște, curci, bibilici

 7. Peste 15 familii de albine


CRESCĂTORII A CĂROR PRODUCȚIE SE COMERCIALIZEAZĂ

 1. Crescătorie de melci

 2. Crescătorie de struți

 3. Crescătorie de fazani

 4. Crescătorie de păuni

 5. Crescătorie de păsări, pești exotici

 6. Crescătorie de nurci, nutrii

 7. Crescătorie de prepelițe

 8. Crescătorie de viermi de mătase

 9. Pisciculturi / iaz


ALTE CATEGORII:

 • CiupercileANEXA Nr.3

La Hotărârea Consiliului Local nr.36/28.09.2006


CRITERII

privind limitele minime șui maxime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr.1


BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O GOSPODĂRIE

LIMITE

MINIME/buc.

 • Lei -

Mașină de gătit (aragaz cu patru ochiuri)

460

Frigider

560

Combină frigorifică

899

Congelator

595

Mașină de spălat automată

849

Mașină de spălat neautomată

438

Aspirator de praf

124

Televizor color

124

Video (DVD plazer

279

Radiocasetofon dublu casete

60

Telefon mobil

84

Calculator personal

3311

Drujbă

349
VENITURILE POTENȚIALE PROVENITE DIN VÂNZAREA TERENURILOR ȘI DIN VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE

LIMITE

MINIME/ha

 • Lei -

Terenuri arabile

600

Terenuri intravilan

2000

Teren intravilan municipiul București


Teren forestier

2500

Pășuni

500

Fânețe

500

Vii nobile

15 000

Culturi agricole: - U.M. venit net/ha/an:

 • Grâu

 • Porumb

 • Fasole

 • Orz

 • Floarea soarelui

 • Cartofi

 • Pepeni

 • Sfeclă

 • Vie – struguri de masă

- struguri de vin

 • Tutun

 • soia


90

90

90

95

92,4

700

400

150

400

200

90

90

Livezi

500

Legume

500


CATEGORII DE ANIMALE

LIMITE

MINIME/buc.

 • Lei -

Bovine: vaci, bivolițe (în lactație), boi, bivoli

1000

Porcine: porci la îngrășat, scroafe cu purcei

300

Ovine: oi, miei

80

Caprine: tineret caprin

100

Cabaline: cai, măgari, catâri

400

Păsări: rațe, găini, gâște, curci, bibilici

25

Familii de albine

100

Iepuri de casă

30


 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc8.jpg


sport2.jpg


sport3.jpg


parc4.jpg


parc2.jpg


spectacol.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.