Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 23 din 29 iunie 2006  Cu privire la : aprobare închiriere prin licitație publică a unui teren din domeniul public al orașului Piatra Olt

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobare închiriere prin licitație publică a unui teren

din domeniul public al orașului Piatra Olt


Consiliul Local al orașului Piatra Olt, județul Olt,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr. 4615 din 12.06.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

  • Prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

  • Hotărârea Guvernului nr.1228/1990 pentru aprobarea metodologiei concesionării închirierii și locației de gestiune

  • Hotărârea Guvernului României nr.1355/2001, cu privire la atestarea domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor, județul Olt

  • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 lit. ,,g’’ și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 100 mp situat în orașul Piatra Olt, sat Piatra înscris în inventarul domeniului public la poziția nr.130

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini prin licitație anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Constantin TRITA

Secretar,

Petrisor STOICA

 

ANEXA LA HCL 23 / 2006


CAIET DE SARCINI

privind închiriere teren în suprafață de 100 mp

 

1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Obiectul închirierii este terenul în suprafață de 100 mp, aparținând domeniului public al orașului Piatra Olt, conform anexei pentru amplasare construcție provizorie numai pentru Instituții Financiar Bancare.

2. DURATA CONTRACTULUI

Spațiul menționat la pct.1.1 se închiriază pe o perioadă de 1 an.

3. ELEMENTELE DE PREȚ

Prețul minim al chiriei va fi de 200 lei lunar. Modul de achitare al prețului cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

4. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII

4.1. La expirarea duratei stabilite dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia în condițiile legii.

4.2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș.

4.3. Modificarea activității prevăzute în obiectul contractului.

5. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului de închiriere sunt de competența instanțelor judecătorești.

6. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

Chiriașul se obligă

6.1 Să folosească bunul închiriat pentru amplasarea unei construcții cu caracter provizoriu realizată din materiale și alcătuiri care permit demolarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială;

6.2 Să întrețină bunul închiriat în mod corespunzător, să nu-l modifice fără consimțământul prealabil al proprietarului, să nu-l degradeze;

6.3 Să asigure paza bunului închiriat;

6.4 Să nu cesioneze acest contract de închiriere și să nu subînchirieze fără consimțământul proprietarului;

6.5 Să suporte cheltuiele privind dotarea cu utilități;

6.6 La expirarea contractului se restituie bunul în starea în care l-a primit, conform procesului – verbal încheiat la predare;

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1 Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere;

7.2 Obținerea tuturor avizelor tehnice pentru funcționarea investiției privesc pe chiriaș;

7.3 Garanția de participare la licitație este de 300 lei;

7.4 Taxa de participare la licitație este de 10 lei.

ÎNTOCMIT,

NEDELCU MIRELA EMILIA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc8.jpg


gradinita2.jpg


spectacol.jpg


sport4.jpg


gradinita.jpg


palatul.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.