Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 11 din 18 aprilie 2006  Cu privire la : aprobare închiriere prin licitație publică a imobilului ,,Moara de furaje’’

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobare închiriere prin licitație publică a imobilului ,,Moara de furaje’’


Consiliul Local al orașului Piatra Olt, județul Olt, întrunit în ședință extraordinară

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate nr.3163 din 12.04.2006 al compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, compartimentului Agricol și compartimentului Protecție civilă;

  • Prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică;

  • Prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională;

  • Prevederile Legii 544/2001, privind accesul liber al informațiilor de interes public.

Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38 lit. și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a imobiulului ,,Moara de furaje’’ pe durata de 1 an, imobil ce se află într-o stare avansată de degradare.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini prin licitație anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă taxa de participare la liciutație în sumă de 10 lei RON și taxa de garanție în sumă de 300 lei RON.

Art.4. Se împuternicește primarul orașului Piatra Olt să semneze contractul de închiriere cu persoana câștigătoare a licitației publice.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

  • Instituția Prefectului – Județul Olt

  • Primarului orașului Piatra Olt

Presedinte de sedinta,

Laurențiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

 

 ANEXA LA HCL 11 / 2006


CAIET DE SARCINI

privind închirierea imobil ,,Moara de furaje’’ a Consiliului Local Piatra Olt


1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

1.1 Obiectul închirierii este închirierea spațiului ,,Moara furaje’’ a Consiliului Local Piatra Olt, cu obiect de activitate – prestări servicii.

1.2 Spațiul menționat la pct.1.1 se închiriază pe o perioadă de 1 an.

2. ELEMENTELE DE PREȚ

2.1. Prețul minim al chiriei va fi de 100 lei lunar.

2.2 Modul de achitare al prețului cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

3. ÎNCETAREA ÎNCHIRIERII

3.1. La expirarea duratei stabilite dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia în condițiile legii.

3.2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș.

3.3. Modificarea activității prevăzute în obiectul contractului.

4. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

4.1. Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului de închiriere sunt de competența instanțelor judecătorești.

5. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

5.1 Să folosească bunul închiriat conform destinației prevăzute în contract;

5.2 Să nu cesioneze acest contract de închiriere și să nu subînchirieze fără consimțământul proprietarului;

5.3 Chiriașul va suporta pe cheltuiala proprie reparațiile interioare;

5.4 La expirarea contractului se restituie bunul în starea în care l-a primit, conform procesului – verbal încheiat la predare;

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1 Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere;

6.2 Obținerea tuturor avizelor tehnice pentru funcționarea investiției privesc pe chiriaș;

6.3 Toate lucrările de racordare la rețelele tehnico – edilitare pentru funcționarea investiției privesc pe chiriaș;

6.4 Garanția de participare la licitație este de 300 lei;

6.5 Taxa de participare la licitație este de 10 lei.

 

ÎNTOCMIT,

NEDELCU MIRELA EMILIA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
sport2.jpg


palatul.jpg


parc8.jpg


sport5.jpg


parc2.jpg


parc1.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.