Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 8 din 30 martie 2006  Cu privire la : închiderea exercițiului bugetar pe anul 2005

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : închiderea exercițiului bugetar pe anul 2005

Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

 • Raportul de specialitate nr.2530/20.03.2006 al compartimentului Contabilitate;

 • Prevederile Legii 379/2005, privind bugetul de stat pe anul 2006;

 • O.M.F. nr. 1952/2005, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind închiderea execuției bugetare pe anul 2005;

 • Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Legea nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin. (2) și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă închiderea exercițiului bugetar pe anul 2005, conform anexelor:

 • anexa I - contul de execuție al bugetului local pe anul 2005;

 • anexa II – Contul de execuție finanțat din venituri proprii;

 • anexa III – Contul de execuție finanțat din venituri proprii și subvenție de la bugetul local;

 • anexa IV – Contul de execuție – venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local.

Art.2. Anexele I – IV fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

 • Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • D.G.F.P. Olt

 • Trezoreria Slatina

Presedinte de sedinta,

Laurențiu STAN

Secretar,

Petrisor STOICA

ANEXA I


Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD

Plan buget

inițial

Plan buget

definitiv

Realizat

31.12.2005

1.

Total venituri din care:

00.01

3.043.631

3.431.730

3.227.860


Venituri proprii din care:

48.02

1.207.831

1.236.330

1.037.381


Impozite și taxe populație

03.02

317.329

317.320

174.775


Impozit pe clădiri persoane fizice

03.02.02

159.800

159.800

86.891


Taxă mijloace transport persoane fizice

03.02.03

28.510

28.500

14.155


Impozit teren persoane fizice

03.02.30

12.000

12.000

13.702

2.

Taxa pe teren

04.02
3.

Impozit clădiri și teren pers. juricice

05.02.

63.755

75.260

12.302


Impozit clădiri pers. juridice

05.02.01

52.071

63.580

116.583


Impozit teren pers. juridice

05.02.02

11.684

11.680

6.438

4.

Alte impozite directe

08.02

29.147

29.150

7.634


Taxa mijl. transport pers. juridice

80.02.05

19.947

19.950

6.705


Alte încasări din impl. Directe

08.02.30

5.400

5.400

929

5.

Imp. indirecte din care:

17.02

44.000

47.000

29.032


Taxe și tarife autor. func.

17.02.03

6.000

6.000

3.533


Taxe de timbru act notar

17.02.12

30.000

30.000

15.848


Taxa extrajud. de timbru

17.02.13

3.000

3.000

1.525


Alte încasări din imp. ind.

17.02.30

5.000

8.000

8.126

6.

Vărsăm. de la inst. publice

21.02

12.000

12.000

4.955


Alte venit. privind circ. drum

21.02.06

5.000

5.000

4.955


Venit din încas. lucr comb.

21.02.07

Venit pct. însăm. artificială

21.02.08

Taxe din activ. Cadastrale

21.02.15

2.000

2.000Venituri din prestări serv.

21.02.20

5.000

5.000


7.

Diverse venituri, din care:

22.02

41.250

55.250

40.570


Venituri din rec. chelt. judecată

22.02.02

Venituri din amenzi

22.02.03

18.000

18.000

900


Rest. de fond. din anii precedinți

22.02.05

Venituri din concesiuni și închirieri

22.02.07

21.250

23.250

27.896


Venituri din adm. bunurilor CAP

22.02.17

Încasări din alte surse

22.02.30

2.000

2.000

270

8.

Venituri din capital

30.0278


Venituri din valor.inst.public

30.02.0178


Venituri din vânz. domeniu privat

30.02.10
9.

Cote și sume def. din imp. venitt

31.02

700.350

700.350

657.316


Cote def.din imp. pe venit

31.02.01

600.000

600.000

558.568

10.

Sume defalcate din TVA

33.02

1.835.800

2.189.900

2.186.170


Sume defalcate din TVA, pentru inv. centru cons.

33.02.01

1.127.400

1.335.110

1.332.920


Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug. local

33.02.05

308.400

362.400

362.131


Sume defalcate din TVA pentru ajutorul social

33.02.06

400.000

485.500

484.661


Sume defalcate din TVA pentru finanțarea serviciilor comunitare

33.02.07


6.890

6.458

11.

Subvenții

37.00

37.00

4500

2459


Subvenții primte bug. de stat

37.02


4500

2459


Subv. primite de la bugetul asig. de șomaj

39.02.02


4500

2459

12.

Donații și sponsorizări

40.02


1000

1850

II

TOTAL CHELTUIELI, din care:

50.02

3.043631

3.431.730

3.212.051

1.

Autortăți publice din care:

51.02

680.222

775.410

720.332

a)

Cheltuieli de personal

02

567.582

575.150

562.203

b)

Cheltuieli materiale, din care:

20

87.640

160.870

125.134


Încălzit

24.01

10.000

22.000

21.740


Iluminat

24.02

5.000

13.500

13.143


Apă, canal, salubritate

24.03

1.000

1.500

575


Poșta, telefon

24.04

10.000

12.000

10.393


Furniture de birou

24.05

7.000

13.500

13.484


Materiale pentru curățenie

24.06

500

500

84


Alte materiale

24.07

16.000

19.500

19.301


Obiecte de inventar

26

5.000

7.350

7.035


Reparații curente

27

15.000

18.000

4.031


Reparații capitale

28

Cărți și publicații

29

6.000

11.500

11.331


Alte cheltuieli

30

12.140

26.520

24.117

c)

Subvenții

34


6.890

6.458

d)

Cheltuieli de capital

70

25.000

32.500

26.536

2.

ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:

57.02

1.281.000

13.497.380

1.489.360

a)

Cheltuieli de personal

02

1.100.000

1.315.380

1.314.657

b)

Cheltuieli materiale, din care:

20

165.000

165.000

160.593


Încălzit

24.01

70.000

70.000

46.761


Iluminat

24.02

20.000

20.000

23.572


Apă, canal, salubritate

24.03

4.000

4.000

1.054


Poștă, telefon

24.04

5.000

5.000

3.252


Furniture de birou

24.05

2.500

2.500

2.120


Materiale pentru curățenie

24.06

4.000

4.000

1.459


Alte materiale și prestări servicii

24.07

10.000

10.000

15.471


Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

2.000

2.000

4.081


Obiecte de inventar

26

4.000

4.000

2.062


Reparații curente

27

10.000

10.000

6.425


Reparații capitale

28

3.500

3.500Alte cheltuieli

30

30.000

30.000

54.336


Burse

40

11.000

11.000

9.535

c)

Cheltuieli de capital

70

5.000

6.000

4.575

3.

CULTURA, din care:

59.02

62.716

75.320

55.870

a)

Cheltuieli de personal

02

27.216

28.620

24.595

b)

Cheltuieli materiale, din care:

20

12.500

23.700

93.488


Încălzit

24.01

1.000

1.000Iluminat

24.02

300

300

255


Furniture de birou

24.05

500

500

230


Materiale de curățenie

24.06

200

200

40


Obiecte de inventar

26

500

500Cărți și publicații

29

5.000

7.000

2.016


Alte cheltuieli

30

5.000

14.200

6.947


Subvenții

35

23.000

23.000

22.087

4.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

60.02

507.000

613.500

608.437

a)

Cheltuieli de personal

02

86.500

973.700

97.576

b)

Ajutor social

40.08

390.000

426.500

426.241

c)

Alte ajutoare, indemnizații

40.09

7.000

8.000

4.046

d)

Ajutoare pentru încălzirea locuinței

40.90

10.000

59.000

58.420

e)

Ajutor pentru încălzirea locuinței

40.97

13.500

22.300

22.154

5.

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care:

63.02

200.500

143.000

87.390

a)

Cheltuieli de personal

02


4.500

3.259

b)

Cheltuieli materiale, din care:

20

66.500

88.500

53.284


Apă, canal, salubritate

24.03

1.000

1.000Materiale pentru curățenie

24.06

Alte materiale

24.07

21.500

31.500

10.692


Materiale și prestări servicii

25

40.000

52.000

41.710


Obiecte de inventar

26

4.000

4.000

882

c)

Cheltuieli capital

70

134.000

50.000

30.847

6.

AGRICULTURA ȘI SILVICULTURA, din care:

67.02

18.900

12.320

11.729

a)

Cheltuieli personal însîmânțător

02

Cheltuieli personal consultanță

02

16.400

8.730

8.729

b)

Cheltuieli materiale (comb. dăunători)

20

2.500

3.500

3.000

7.

TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII

68.02

50.000

52.000

32.561

a)

Cheltuieli materiale, din care:

20

50.000

52.000

32.561


Reparații curente

27

50.000

51.000

31.809


Alte cheltuieli

30


1.000

752

8.

PROTECȚIE CIVILĂ, din care:

72.02

28.000

28.000

3.207

a)

Cheltuieli de personal

02
b)

Cheltuieli materiale, din care:

20

8.000

8.000

3.207


Furnituri de birou

24.05

1.000

1.000Alte materiale și prestări servicii

24.07

Obiecte de inventar

26

5.000

5.000

1.259


Alte cheltuieli

30.07

2.000

2.000

1.948


Cheltuieli de capital

70

20.000

20.000


 

ANEXA II

CONTUL DE EXECUȚIE FINANȚAT DIN VENITURI PROPRII

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD

Plan buget

inițial

Plan buget

definitiv

Realizat

31.12.2005

I.

TOTAL VENITURI

21.09

223.500

223.500

72.225


Venituri proprii, din care:

21.09.00

223.500

223.500

72.225


Taxe și alte venituri din învățământ

21.09.17

7.000

7.000

4.910


Venituri din prstări servicii (piață, târg)

21.09.20

8.500

8.500

852


Venituri din valorificarea producției (balast)

21.09.33

200.000

200.000

62.421


Venituri din concesiuni și închirieri

22.09.07

500

500

532


Pășuni comunale

22.09.23

7.500

7.500

3.510

II.

TOTAL CHELTUIELI, din care:

50.09

223.500

223.500

72.144

1.

Învățământ din care:

57.09

7.000

7.000

3.907

a)

Cheltuieli materiale

20

7.000

7.000

3.907


Alte materiale și prest. servicii

24.07

2.000

2.000

3.352


Obiecte de inventar

26.03

5.000

5.000

555

2.

Serviciul și dezvoltare publică, din care:

63.09

208.500

208.500

67.796

a)

Cheltuieli materiale

20

58.500

58.500

44.707


Alte cheltuieli

30

58.500

58.500

44.707


Alte cheltuieli autorzate (TVA, redevență, etc.)

30.07

58.500

58.500

44.707

b)

Cheltuieli de capital (alei și parcare)

70

150.000

150.000

23.089

3.

Pășuni comunale

67.02

7.500

7.500

110

a)

Cheltuieli materiale

20

7.500

7.500

110

4.

Alte acțiuni economice

69.09

500

500

331

a)

Cheltuieli materiale

20

500

500

331

 

ANEXA III

CONTUL DE EXECUȚIE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD

Plan buget

inițial

Plan buget

definitiv

Realizat

31.12.2005

I.

TOTAL VENITURI

00.01.03

31.000

42.890

28.545


VENITURI CURENTE

00.02.03

8.000

13.000Venituri din prestări servicii

21.03.20

1.000

1.000Venituri din serbări și spectacole

21.03.23

7.000

12.000Subvenții

38.00.03

23.000

29.890

28.545

II.

TOTAL CHELTUIELI

50.03

31.000

42.890

28.545

1.

Servicii publice comunitare de evidență

51.03


6.890

6.458

a)

Cheltuieli de personal

02


6.890

6.458

2.

Cultura – casa de cultură

59.03

31.000

36.000

22.087

a)

Cheltuieli de personal

02

18.899

18.900

16.030

b)

Cheltuieli materiale, din care:

20

12.101

17.100

6.057


Încălzit

24.01

1.000

1.000Iluminat

24.02

1.000

1.000

2.412


Furnituri de birou

24.05

200

200Reparații curente

27

4.000

4.000

1.930


Cărți și publicații

29

1.680

1.680Alte cheltuieli

30

4.021

9.020

1.715

 

ANEXA IV

VENITURI ȘI CHELTUIELI EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL


Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD

Plan buget

inițial

Plan buget

definitiv

Realizat

31.12.2005

I.

TOTAL VENITURI

000131

390.000

390.000

2.844


Fond de rulment

223135

390.000

390.000

2.844

II.

TOTAL CHELTUIELI

5031

390.000

390.000

320.910

1.

ÎNVĂȚĂMÂNT

5731

82.000

82.000

65.011

a)

Cheltuieli de capital

70

82.000

82.000

65.011


Centrală încălzire Liceu


82.000

82.000

65.011

2.

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

6331

278.000

278.000

255.899

a)

Cheltuieli de capital

70

278.000

278.000

255.899


Alimentare cu apă


278.000

278.000

255.899


 

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
parc4.jpg


sport5.jpg


parc2.jpg


parc7.jpg


gradinita2.jpg


sport4.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.