Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
· Rapoarte de activitate ale Consilieri Locali
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 5 din 27 februarie 2006  Cu privire la : reanalizare H.C.L. nr.44 din 27.12.2005, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutorului social pentru anul 2006

România

Judetul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : reanalizare H.C.L. nr.44 din 27.12.2005, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutorului social pentru anul 2006


Consiliul Local al orașului Piatra Olt,

Având în vedere:

 • Adresa nr. 561/23.01.2006, emisă de Instituția Prefectului, cu privire la reanalizare HCL nr.44/27.12.2005;

 • Raportul de specialitate nr. 1643/20.02.2006 al Compartimentului juridic;

 • Prevederile Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, modificată;

 • Dispozițiile HG nr.1099/2001, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001;

 • Legea nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Avizul Comisiei pentru Administrație publică locală, din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, alin.2, lit. ,,s’’ din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I. Se probă HCL nr.44 din 27.12.2005, în forma reanalizată, după cum urmează:

,,Art.1. Se aprobă criteriile de evaluare a veniturilor medii lunare ce s-ar putea obține din exploatarea bunurilor mobile și imobile deținute de persoanele care solicită acordarea ajutorului social și lista bunurilor care nu sunt de strictă necesitate nevoilor familiei, potrivit anexelor 1 -4.

Art.2. Valoarea de vânzare a bunurilor înscrise în anexa nr.4, va fi cea declarată de proprietar, cu excepția cazului în care aceasta este cu 50% mai mică decât prețul pieței, situație în care valoarea de vânzare va fi stabilită prinexertiza tehnică de către un expert autorizat.

Art.3.(1) În cazul familiei sau a pesoanei singure care locuiește împreună cu alte familii sau persoane singure, pentru suprafețele de teen agricol și animale, evidențiate în gosodărie se face cota – parte, persoanelor din gospodărie.

(2) Terenul agricol nelucrat este considerat sursă de venituri și echivalează cu venitul realizat pentru cultura porumbului.

Art.4.(1) Efectuarea orelor la acțiuni sau lucrări de interes local se va desfășura în perioada 1 – 25 ale lunii, iar în luna decembrie până în data de 20 ale lunii

(2) Obligația de prestare a muncii revine titularului de ajutor social și nu poate fi transferată altor persoane.

(3) În caz de neefectuare în totalitate a numărului de ore planificat, persoanele apte de muncă nu beneficiază de plata ajutorului social, iar acordarea plății, proporțional cu numărul de ore efectuate se va face doar în cazuri de necesitate datorită accidentării, bolii și alte situații deosebite, cu condiția prezentării unor documente justificative.

(4) Dacă unul dintre membrii familiei, beneficiară de ajutor social, refuză în mod justificat timp de 2(două) luni consecutiv efectuarea orelor de interes local, ajutorul cuvenit familiei nu se plătește pentruluna a 2-a pentru considerentul că familia nu are nevoie de ajutorul actual, având surse asigurate din venituri nedeclarate, iar întreținerea copiilor este realizată prin sumele provenite din alocațiile de stat, complementare și de susținere monoparentală; dacă situație se menține timp de 3(trei) luni consecutiv, intervine încetarea ajutorului social.

Art.5. Pentru diferențierea beneficiarilor de ajutor social privind numărul de ore, se va face împărțirea cu 10(zece) lei – c/v unei zile de muncă ocazională – a cuantumului ajutorului social calculat pentru luna respectivă, deoarece în funcție de documentele existente la dosar, din care rezultă veniturile, cuantumul nu este general.

Art.6. (1) Se stabilește în sarcina fiecărei persoane, beneficiară de ajutor social aptă de muncă, să realizeze lunar în perioada aprilie – octombrie inclusiv, un număr de 3 zile la munci ocazionale; o zi muncă ocazională va fi evaluată cu 10(zece) lei, iar suma totală a acestora va fi văzută din cuantumul ajutorului social calculat pentru luna respectivă, fiind considerată ca alte venituri.

(2) Sunt exceptate de la această obligație persoanele inapte de muncă și femeile care au în întreținere coii cu vârsta pănă la 7 ani; persoana inaptă de muncă trebuie să facă divada capacității de a muncii numai cu certificat eliberat de Comisia de Exertiză din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate.

Art.7.(1) Pentru motivele medicale, vor fi luate în seamă la scutirea de efectuarea orelor la lucrări de interes local adeverințele și certificatele medicale sau biletele de ieșire din spital, redactate pe formulare tipizate, datate, semnate, parafate, care conțin mențiunea expresă de scutire de efort fizic cu precizarea perioadei de scutire.

(2) Pentru a preveni încălcarea oblgației de a efectua numărul de ore stabilit de lege la lucrări de interes local vor fi acceptate adeverințe medicale eliberate de medicul de familie, pentru cel mult 2(două) luni pe an; în cazuri deosebite, persoanele în cauză vor fi îndrumate către Comisia de Expertiză din cadrul Casei de Sănătate – Olt.

(3) Orice act medical, însoțit de cererea primarului se va depune în termen de 5(cinci) zile de la eliberare, la registratura Primăriei.

(4) Pentru persoanele apte de muncă, care prezintă certificate medicale eliberate de Comisia de Expertiză din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate, cu valabilitate de 3, 6, 12 luni și mențiunea ,,CAPACITATE DE MUNCĂ REDUSĂ’’, numărul orelor la lucrări de interes local va fi redus la jumătate, iar beneficiarii vor fi planificați să presteze lucrări de intensitate ușoară, stabilite de comun acord cu supraveghetorii lucrării.

(5) Persoanele apte de muncă, care reprezintă certificate, medicale eliberate de Comisia de Expertiză din cadrul casei de Asigurări de Sănătate, cu valabilitate de 3, 6, 12 luni și cu mențiunea ,,CAPACITATE DE MUNCĂ PIERDUTĂ’’ vor fi scutite de la efectuarea lucrărilor de interes local, dar vor avea obligația ca în fiecare zi de luni între orele 8,00 – 16,00 să semneze prezența la Compartimentul Ajutor Social din cadrul Primăriei; neefectuarea prezenței se consemnează absență.

Art.8.(1) Sunt exceptate de la obligația efectuării orelor de interes local, femeile gravide, începând cu luna a 7-a de sarcină și cele care au în întreținere copii cu vârsta până la 7 ani, iar pentru cazuri deosebite și în baza avizului medicului specialist, femeia gravidă poate fi scutită de la efectuarea orelor de lucrări de interes local înainte de împlinirea a 7 luni de sarcină.

(2) Mamele cu copii în întreținere cu vârsta între 2 și 7 ani au obligația să se prezinte în fiecare zi de luni, între orele 8,00 – 16,00 la Compartimentul Ajutor Social pentru semnarea prezenței, precum și să facă dovada veniturilor realizate dacă se constată că își părăsesc sau abandonează copiii.

Art.9. Beneficiarii al căror ajutor social încetează din vina exclusivă a acestora nu vor putea reveni cu o nouă cerere de acordare a ajutorului social decât numai după îmlinirea termenului de 6 luni de la data efectivă a încetării plății.

Art.10. Beneficiarii de ajutor social au obligația ca la fiecare început de an, până la data de 25 ianuarie, să reactualizeze în totalitate documentele existente la dosar, conform prevederilor legale.

Art.11. Coordonatorii echipelor de lucru constituite din beneficiari ai ajutorului social, sunt persoane angajate în cadrul Primăriei și au următoarele atribuții:

 1. Efectuarea și transmiterea prezenței în fiecare zi la Compartimentul Ajutor Social din cadrul Primăriei;

 2. Răspund conform prevederilor Codului Muncii pentru fapta de a înscrie persoane pe lista de prezență dacă acestea nu au efectuat orele la lucrări de interes local;

 3. Nu pot acorda (ponta) norma dublă, trilă, decât dacă informează în scris în prealabil prin justificări temeinice și primește confirmare scrisă din partea unei persoane autorizate;

 4. Nu au drept de a acorda învoiri (plecări) din timpul efectiv de lucru, excepție făcând situațiile deosebite (accidente la locul de muncă, calamități, etc.) și obligatoriu cu înștiințarea imediată a șefului ierarhic superior.

Art.12. Anexele 1 – 4 la prezenta Hotărâre sunt operabile ;i pentru aplicarea OUG nr. 105/2003, privind aloca’ia familial[, complementar[ ;i de sus’inere pentru familia monoparental[.

(2) Anexele 1 – 4, inclusiv fac parte integrantă din prezenta Hotărâre, care intră în vigoare începând cu data de 01.03.2006.’’

Art.II. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Comisiilor din cadrul Consiliului Local

 • Compartimentelor interesate

Presedinte de sedinta,

Aurel BERINDEI

Secretar,

Petrisor STOICA

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
joaca1.jpg


sport2.jpg


parc2.jpg


sport5.jpg


sport1.jpg


parc3.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.