Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt Prima pagina Prima pagina Contact
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
pe site   pe web
Portalul Primariei Piatra Olt Portalul Primariei Piatra Olt
 Oras
 
 Prezentarea localitatii
 Orasul in imagini
 Harta localitatii
 Stema localitatii
 
 Administratie
 
 Primarie
    Conducere
    Organigrama
    CV Functionari publici
Consiliul local
    Comisii
    Declaratii de avere si interese
    Hotarari ale Consiliului Local
    Bugetul Local
 
 Rapoarte Activitate
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Servicii
 
 Informatii de interes public
 Formulare online
 
 Dezvoltare
 
 Strategii de dezvoltare
 Investitii realizate
 Proiecte propuse
 
 Linkuri utile
 
 Preşedinţia României
 Senatul României
 Guvernul României
 Camera Deputaţilor
 Prefectura Olt
 E-guvernare
 
Hotarârea nr. 1 din 23 ianuarie 2006  Cu privire la : aprobarea bugetului local - 2006

România

Județul Olt

Consiliul Local Piatra Olt

 

H O T Ă R Â R E

Cu privire la : aprobarea bugetului local - 2006

Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere:

 • Prevederile Legii 379/2005, privind bugetul de stat pe anul 2006;

 • Dispozițiile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Prevederile Legii nr.544/2001, privind accesul liber la informațiile de interes public;

 • Procesul verbal de afișaj nr.8664 din 30.12.2005, al Proiectului de Hotărâre privind bugetul local pe anul 2006;

 • Adresa emisă de Consiliul Județean Olt, nr.56/05.01.2006;

 • Avizul favorabil al Comisiei economice din cadrul Consiliului Local.

În temeiul art.38, lit. ,,d’’ și art.46 din Legea 215/2001, privind Administrația publică locală, modificată și completată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă bugetul local pe anul 2006, conform anexelor 1 – 4.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va comunica la:

 • Instituția Prefectului – Județul Olt

 • Consiliul Județean Olt

 • Primarului orașului Piatra Olt

 • Comisiilor din cadrul Consiliului Local

 • Compartiment Contabilitate

Președinte de ședința,

Aurel BERINDEI

Secretar,

Petrișor STOICA

 

ANEXA 1 la HCL 1 / 23.01.2006


Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD

SUMA PROPUSĂ

EXPLICAȚII

I.

TOTAL VENITURI

Din care:


4137.10Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistenți persoane cu handicap, ajutor social


2064,5Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local


319Sume aocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetului local


130Cote defalcate din impozitul pe venit


780Venituri proprii


819,60Subvenții primite de la bugetul pentru șomaj


24


II.

TOTAL CHELTUIELI

Din care:


4137,10


1.

AUTORITĂȚI EXECUTIVE din care:

51.11

1065Cheltuieli de perrsonal


845Cheltuieli materiale

20

113


a)

Cheltuieli de întreținere și gospodărirea

24

63Încălzit

24.01

15Iluminat

24.02

7Salubrizare

24.03

2Poșta, telefon, corespondență

24.04

10Furnituri de birou

24.05

8Materiale de curățenie

24.06

1Alte cheltuieli și prestări serviciu

24.07

20.01.30

20

BCF, Liga primarilor, piese mașină, reparații, reviz. calculat și xerox, asigurare, AOR, etc

b)

Obiecte de inventar

26

5

Birouri, imprimante, etc

c)

Reparații curente

27

10

Zugrăveli, cons. Și clădire impozite și taxe

d)

Cărți și publicații

29

6

Monitorul oficial, abonamente presă;

e)

Alte cheltuieli

30

29Perfecționare salariați

30.01

6

ECDL, perfecționare


Alte cheltuieli autorizate

30.07

23

Sărbători iarnă, ziua copilului, căsătorii peste 50 ani, etc.


Cheltuieli de capital

70

107

Calculator, licențe, centrală încălzire Consiliul Local, microbuz, reparații capitale acoperiș

2.

SERVICII PUBLICE DE EV. A PERSOANELOR din care:

54.11

17Cheltuieli de personal

02

14Cheltuieli materiale

20

1Cheltuieli de întreținere și gosp.

24

1Încălzit

24.01

0,3Iluminat

24.01

0,2Furnituri birou

24.05

0,4Alte cheltuieli gosp.

24.07

0,1Cheltuieli de capital

70

2

Calculator

3.

APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ,

din care:

60.11

36Cheltuieli materiale

20

23 • obiecte de inventar

 • alte cheltuieli materiale

26

30.07

10

13

Stingătoare, pompă apă, ignifucare clădiri, dotări diverse materiale pentru Protecție civilă.


 • Cheltuieli de capital

70

13

Dotări adăposturi, sirenă, grup electrogen

4.

ÎNVĂȚĂMÂNT, din care:

65.11

1560.50Cheltuieli de personal

02

1350Cheltuieli materiale, din care:

20

168


a)

Cheltuieli de întreținere și gosp.

24

126- încălzit

24.01

60- iluminat

24.02

25- salubrizare

24.03

6- telefon

24.04

8- furnoturi birou

24.05

3- materiale de curățenie

24.06

4- alte materiale și prestări servicii

24.07

20

Transport conbustibil, diverse materiale, prize, întrerupătoare, becuri, etc.

b)

Materiale cu caracter funct.

25

4

Cataloage, revizii calc. etc.

c)

Obiecte de inventar

26

11

Jucării grădințe, perdele, mochete, etc.

d)

Reparații curente

27

20


e)

Cărți și publicații

29

2


f)

Alte cheltuieli

30

5- perfecționare

30.01

1- protecția muncii

30.02

2- alte cheltuieli

30.07

2Cheltuieli de capital

70

20

Calculator, programe, internet


Burse


22.5


5.

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, din care:

67.11


115.6Cheltuieli de personal

02

46.5Cheltuieli materiale

20

35


a)

Cheltuieli de întreținere și gosp.

24

4- încălzit

24.01

2- iluminat

24.02

1- furnituri de birou

24.05

0.5- alte cheltuieli și pretări servicii

24.07

10.5

Întreținere spații verzi, parcuri, bănci, etc

b)

Cărți și publicații

29

6

Cărți pentru bibliotecă

c)

Alte cheltuieli

30

15- cheltuieli pentru sport

30.07

7

Deplasări echipă fotbal, echipament


- cheltuieli pentru biserică

30.07

8

Reparații


Transferuri Casă de Cultură

34.02

31.10

Salariile pers. Casa de cultură 25,5 mii lei și 5,6 mii lei redactare ziar și alte cheltuieli


Transferuri Muzeu


3ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ din care:

68.11

685Ajutor social

38

488Însoțitori persoane cu handicap

02

187Ajutoare de urgențșă și înmormântare

38

10SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care:

70.11

216Cheltuieli de personal

02

24Cheltuieli materiale

20

97Cheltuieli de întreținere

24

27- alte cheltuieli de întreținere

24.07

27

Lîmpi stradale și becur, piese (sigilii) pentru alimentare cu apă


- iluminat public

25

65- reparații curente

28

5

Reparații șipote


Cheltuieli de capital

70

95

PUG, utilități sală sport


PROTECȚIA MEDIULUI,

din care:

74.11

356Cheltuieli de personal

02

302Cheltuieli materiale

20

54Cheltuieli de întreținere și gospodărie

24

46- salubrizare

24.03

4- materiale de curățenie

24.06

2

Mături


- materiale și prestări de servicii

24.07

40

Dezăpezire, motorină, piese, coșuri gunoi, etc.


Obiecte de inventar

26

8

Scule de lucru, echipament de lucru și protecție


AGRICULTURA ȘI SIVICULTURA, din care:

83.11

3Cheltuieli materiale

20

3Cheltuieli de întreținere și gospodărie

24

3Altre cheltuieli și prestări servicii

24.07

3

Lucrări de dez. (stropit pomi)


TRANSPORTURI, din care:

84.11

83Cheltuieli materiale

20

83- reparații curente

27

50

Reparații drumuri


- alte cheltuieli autorizate

30.07

33

Transport elevi și veterani

 

 

ANEXA 2 la HCL 1 / 23.01.2006

BUGET AUTOFINANȚATE VENITURI PROPRII


Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD

SUMA

EXPLICAȚII

1.

TAXE PS


4


2.

TAXE PIAȚĂ


5


3.

TAXE TÂRG


5


4.

TAXE PĂȘUNE

220323

12


5.

VENIT DIN PRESTĂRI SERVICII (APĂ)

210320

21

200 consumatori

6.

VENITURI DIN VALORIFICAREA PRODUSELOR

DIN ACTIV; PROPRIE (balastieră)

210333

400


7.

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI LICEU

220307

10TOTAL VENITURI


457


1.

CHELTUIELI PSI

01

4- OBIECTE DE INVENTAR

26

4


2.

CHELTUIELI PIAȚĂ

01

5- REAPARAȚII CURENTE

27

5


3.

CHELTUIELI TÂRG

01

5- REPARAȚII CURENTE

27

5


4.

CHELTUIELI PĂȘUNE

01

12- CHELTUIELI MATERIALE

20

12

Îngrășăminte, pregătire teren

5.

BALASTIERĂ


400- CHELTUIELI MATERIALE

20

150- TVA, REDEVENȚĂ


150- CHELTUIELI DE CAPITAL

70

250- ALEI ȘI PARCARE ANL


75- MODERNIZARE STRĂZI


50

Str. Învierii, sat Piatra


- TROTUARE ȘI ȘANȚURI


50

Sat Piatra


- EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ


75TOTAL CHELTUIELI


457 

 

ANEXA 3 la HCL 1 / 23.01.2006

BUGET AUTOFINANȚATE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL


Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD

SUMA

EXPLICAȚII

1.

VENITURI DIN ÎNCHIRIERI


6


2.

SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL – CASA DE CULTURĂ

51.02

31.1


3.

SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL – MUZEU

51.02

3TOTAL VENITURI


40.1


1.

CASA DE CULTURĂ, din care:


37.1- CHELTUIELI DE PERSONAL

02

25.5- CHELTUIELI MATERIALE

20

11.6- ÎNCĂLZIT

24.01

2- ILUMINAT

24.02

1- REPARAȚII CURENTE

27

4- ALTE CHELTUIELI MATERIALE

30.07

4.6

Redactare ziar ORIZONT


TOTAL CHELTUIELI


40.1


2.

MUZEU


3- CHELTUIELI MATERIALE

20

3- SĂPĂTURI ARHEOLOGICE

30.07

2- REPARAȚII CURENTE

27

0.5- OBIECTE DE INVENTAR

26

0.5TOTAL GENERAL CHELTUIELI


40.1


 

 

ANEXA 4 la HCL 1 / 23.01.2006

VENITURI ȘI CHELTUIELȘI EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL


Nr.

Crt.

DENUMIRE INDICATOR

COD

SUMA

MII

LEI

1.

TOTAL VENITURI


91.3


2.

TOTAL CHELTUIELI, din care:


91.3- ÎNVĂȚĂMÂNT (centrală încîlzire Liceul Piatra Olt)

57.31

5- SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ (almentare cu apă)

63.02

40.5- FOND DE RULMENT (acoperire goluri temporare de casă)

86.31

45.8 

 
 Categories Menu
 
Actualmente nu exista continut in acest bloc.
 
 Vremea
 
Click for Craiova, Romania Forecast
 
 Album foto
 
scoala.jpg


sport4.jpg


parc1.jpg


sport2.jpg


gradinita.jpg


liceul.jpg


 
 Curs valutar
 
 
 
Continutul acestui site este proprietatea Primariei orasului Piatra Olt.
Reproducerea totala sau partiala a materialelor de pe acest site este permisa cu mentionarea sursei.